You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frivilligrådets vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§1

Rådets navn er: Frivilligrådet i Viborg Kommune.

Stk. 1. Dets hjemsted er Viborg Kommune.

Stk. 2. Formålet med rådet er at være et samarbejdsforum, der arbejder for:

 • at samordne den frivillige, ulønnede sociale indsats i Viborg Kommune
 • at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats
 • at styrke det overordnede samarbejde mellem Viborg Kommune og de frivillige sociale foreninger/organisationer i Viborg Kommune.
 • at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af indsatser på området i Viborg Kommune

Frivilligrådets opgaver

§2

Rådet kan vejlede de enkelte foreninger/organisationer i Viborg Kommune med:

  1. Kontakt til politiske udvalg og forvaltningen generelt
  2. Kontakt foreningerne hinanden imellem
  3. Ansøgninger om støtte fra servicelovens §18 behandles af Frivilligrådet efter regler fastsat af Viborg Kommune
  4. Rådet kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/giro – konti hver for sig
  5. Rådet har mindst 1 årligt møde med Social- og sundhedsudvalget i Viborg Kommune

Frivilligrådets medlemmer

§3

Foreninger og organisationer kan ved repræsentation optages i Frivilligrådet, når de udfører frivilligt socialt arbejde, der retter sig mod de målgrupper, den sociale sektor og sundhedssektoren omfatter.

Stk. 1. Der kan vælges en repræsentant pr. forening.

Stk. 2. Foreninger kan ikke have en repræsentant som medlem og suppleant siddende i samme periode.

Stk. 3. Frivilligrådet består af 7 medlemmer.

Stk. 4. I lige år vælges 3 medlemmer, og i ulige år vælges 4 medlemmer.

Stk. 5. På rådets første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerer Frivilligrådet sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 6. Såfremt der er forfald i Frivilligrådet, kan rådet supplere med 1 medlem uden stemmeret mellem to generalforsamlinger, såfremt der ikke er flere suppleanter.

Stk. 7. Det nyvalgte råd vedtager snarest en forretningsorden.

Det ordinære repræsentantskabsmøde

§4

Der afholdes repræsentantskabsmøde en gang årligt, og mødet afholdes så vidt muligt inden udgangen af maj måned.

Stk. 1. Ved udsendelse af den endelige dagsorden til repræsentantskabsmødet udsendes regnskabet for det forløbne år.

Stk. 2. De tilsluttede foreninger/organisationer med tilknytning til Viborg kommune har tale – og stemmeret og er som udgangspunkt registreret i De Frivilliges Hus.

Stk. 3. Hver forening/organisation har 1 stemme. Ved afstemning ved fuldmagt godkendes fuldmagten ved mødets start. Der må medbringes 2 fuldmagter pr. forening.

Stk. 4. Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 30 dages varsel, med angivelse af forventet sted, tid og foreløbig dagsorden.

Stk. 5. Emner og forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal skriftligt være rådet i hænde senest 21 dage før mødet.

Stk. 6. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet.

Stk. 7. Hvis en forening/organisation ønsker at opstille en kandidat til en post i Frivilligrådet, følges den herom vedlagte vejledning.

Stk. 8. Såfremt der ikke kan afholdes repræsentantskabsmøde pga. en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed uden for rådets kontrol, udsættes repræsentantskabsmødet indtil hurtigst mulige afholdelse. Herefter vil turnus genoprettes, ligesom valgperioden af det nye råd tilsvarende gøres kortere.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde

§5

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal omfatte:

Stk. 1.

 1. Velkomst ved Frivilligrådet
 2. Valg af uvildig/udefrakommende dirigent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Frivilligrådets beretning for det forløbne år, samt drøftelse heraf
 5. Præsentation af Frivilligrådets økonomi
 6. Fremtidige forslag til budgettering for kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til Frivilligrådet. Valget gælder for 2 år (FØLGER NORMALE TURNUS)
 9. Valg af to suppleanter til Frivilligrådet. Valget gælder for 1 år
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
 11. Eventuelt

Stk. 2. Dagsordenen kan ændres, dog kun såfremt at det findes nødvendigt pga. en uforudsigelig og udefrakommende begivenhed uden for rådets kontrol.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§6

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når 2/3 af Frivilligrådet eller 1/3 af medlemsforeningerne/organisationerne ønsker det.

Stk. 1. Mødet afholdes senest 30 dage efter Frivilligrådets beslutning eller modtagelsen af krav fra medlemsforeningerne om ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Senest 14 dage før det ekstraordinære repræsentantskabs møde udsendes skriftlig indkaldelse med dagsorden indeholdende det emne, der har givet anledning til mødet.

Stemmeregler ved repræsentantskabsmøder

§7

Alle vedtagelser og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 1. Overstiger antallet af kandidater det antal pladser, der skal vælges foretages skriftligt valg.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

Praktisk og økonomisk bistand

§8

Frivilligrådet samarbejder med De Frivilliges Hus og Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Stk. 1. De Frivilliges Hus yder efter aftale praktisk bistand.

Stk. 2. Sundheds- og Kulturforvaltningen støtter Frivilligrådet økonomisk af midler afsat til frivilligt socialt arbejde.

Eksklusion

§9

Et medlem af Frivilligrådet kan i særlige tilfælde ekskluderes.

Stk. 1. Frivilligrådet kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, som måtte modarbejde og/eller misbruge foreningens navn og/eller formål og intentioner. Det kræver, at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er enige heri.

Stk. 2. Beslutning om eksklusion skal stadfæstes eller omstødes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Nedlæggelse af Frivilligrådet

§10

Forslag om nedlæggelse af Frivilligrådet behandles på 2 repræsentantskabsmøder med 30 dages mellemrum.

Stk. 2. Forslag om nedlæggelse af Frivilligrådet skal fremgå̊ af den udsendte dagsorden.

Stk. 3. Forslaget skal vedtages af 2/3 af de på møderne afgivne stemmer.

Stk. 4. Eventuel formue tilfalder Viborg Kommune, der lader beløbet indgå̊ i fordelingen af midler i henhold til servicelovens §18.

Godkendelse

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2021.