You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Integrationsrådet forretningsorden

Mødeafholdelse

§1

Efter aftale med formand og næstformand indkalder sekretariatet i Social, Sundhed & Omsorg til møde ved at sende dagsorden senest en uge før mødet holdes.

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end en uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller til sekretariatet senest to uger før mødet skal holdes.

Stk. 4. En sag, der ikke har været med på den udsendte dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets start sættes på dagsordenen, hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

Stk. 5. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

Mødeledelse

§2

Integrationsrådets møder ledes af formanden, og i dennes fravær næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende, ledes mødet af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Integrationsrådet skal stemme om.

Mødehyppighed

§3

Integrationsrådet holder møde mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2. Integrationsrådet holder endvidere møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det. Henvendelse skal rettes til formanden eller til sekretariatet.

Beslutningskompetence

§4

Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er med til mødet.

Stk. 3. Det forventes at Integrationsrådets medlemmer forpligtiger sig til at deltage i møderne.

Stk. 4. Integrationsrådet suppleanter kan deltage i møderne med observatørstatus.
Rådet kan beslutte at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet eller i arbejdsgrupper nedsat af rådet, når der er behov for det.

Stk. 5. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilføjet rådets vejledende udtalelser.

Afstemninger som indeholder personvalg er skriftlige.

Valg af formand/næstformand

§5

Der vælges ny formand og næstformand, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter det.

Stk 2. Valget tages med som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvor valget skal holdes.

Mødereferater

§6

Der tages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Referatudkast sendes til godkendelse hos formanden, og udsendes senest 14 dage efter mødet til rådets medlemmer og til stedfortræderne og offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside.

Stk. 2. Et referat godkendes medmindre et eller flere medlemmer af Integrationsrådet på det følgende møde protesterer.

Stk. 3. Ved hvert møde besluttes det, om det godkendte referat skal offentliggøres. Referatet offentliggøres ikke hvis et flertal beslutter dette.

Godkendelse af forretningsordenen

§7

Denne forretningsorden er godkendt af Viborg Byråd den 22. november 2017.

Fremtidige ændringer i forretningsordenen kan godkendes af Integrationsrådet med almindeligt stemmeflertal.