You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udsatterådets forretningsorden

§ 1 Mødeafholdelse

Udsatterådet indkalder til møde ved at sende dagsorden ud senest en uge, før mødet holdes. Udsatterådet udarbejder selv dagsorden til mødet.

Stk. 2. Hvis det vurderes nødvendigt, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end en uge.

Stk. 3. Udsatterådets medlemmer kan få en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden senest to uger før mødet skal holdes.

Stk. 4. En sag, der ikke har været med på den udsendte dagsorden, kan ved mødets start sættes på dagsordenen, hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

§ 2 Mødeledelse

Udsatterådets møder ledes af formanden eller næstformanden, hvis formanden er fraværende. Er både formanden og næstformanden fraværende, ledes mødet af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som Udsatterådet skal stemme om.

§ 3 Beslutningskompetence

Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Udsatterådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de deltager i mødet.

Stk. 3. Det forventes, at Udsatterådets medlemmer forpligtiger sig til at deltage i møderne.

Stk. 4. Udsatterådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilføjet rådets vejledende udtalelser.

§ 4 Mødereferater

Udsatterådet fører selv referat af Udsatterådets møder. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Referatudkastet sendes til godkendelse hos formanden. Det godkendte referat sendes til Udsatterådets kontaktperson i Viborg Kommune, der sørger for at publicere referatet på viborg.dk senest 14 dage efter mødet.

Stk. 2. Et referat godkendes, medmindre et eller flere medlemmer af Udsatterådet på det følgende møde protesterer.

Forretningsordenen er godkendt i Udsatterådet den 15. december 2022.