You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udsatterådets vedtægter

Navn

§1

Udsatterådet i Viborg.

Formål og målgruppe

§2

Udsatterådet i Viborg Kommune har til formål at fungere som talerør for kommunens udsatte grupper, ved at skabe fokus på temaer og problemstillinger, som vedrører udsatte grupper, samt ved at rådgive Byråd og fagudvalg i politiske spørgsmål om udsatte grupper.

Stk. 2. Byrådet kan gennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet og derned få et mere kvalificeret grundlag at træffe afgørelser på.

§3

Udsatterådets målgruppe er personer, herunder børn, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykiske lidelser, prostitution og vold.

Opgaver

§4

Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2. Udsatterådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om den indsats, som Viborg Kommune tilbyder fattige grupper.

Stk. 3. Udsatterådet kan lave information om Udsatterådet, så rådets arbejde bliver synligt.

§5

Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager.

Møder

§6

Udsatterådet holder 2-4 årlige ordinære møder.

Stk. 2. Ved behov for, at Udsatterådet rådet giver vejledende udtalelser om særlige og omfattende tiltag vedrørende udsatte grupper, kan formanden indkalde til ekstraordinært møde.

§7

Udsatterådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Udsatterådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møderne, når der er behov for det.

Sammensætning, udpegning og konstituering

§8

Udsatterådet består af 9-15 medlemmer, som er bosiddende eller lokalt forankrede i Viborg Kommune.

Stk. 2. Udsatterådet sammensættes ud fra et 3/3/3-princip, dvs. en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle repræsentanter og en tredjedel personligt udpegede medlemmer.

§9

Udsatterådet udpeges af Viborg Byråd, efter indstilling fra interessegrupper- og organisationer.

§10

Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningen af medlemmerne.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Udsatterådet blandt sine medlemmer en formand og næstformand.

Stk. 3. På det konstituerende møde fastsætter Udsatterådet sin forretningsorden.

§11

Medlemmerne af Udsatterådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom, herunder forvaltningslovens §§ 27 og 28.

Funktionsperiode

§12

Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk. 2. Udsatterådet forbliver i virksomhed indtil et nyt råd er udpeget.

Økonomi

§13

Viborg Byråd afholder udgifterne ved Udsatterådets virksomhed.

Sekretariatet

§14

Viborg Byråd stiller i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til
rådighed.

Vedtægtsændringer

§15

Ændringer af vedtægten besluttes af Viborg Byråd i samarbejde med Udsatterådet.

Ikrafttræden

§16

Nærværende vedtægter er fastsat af Viborg Byråd på mødet 22. november 2017, og træder i kraft fra samme dato.