You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fakta om Velfærdsaftalen

Få svar på, hvad Velfærdsaftalen indeholder.

Velfærdsaftalen

Viborg Byråd indgik i september 2021 indgået en aftale med Regeringen om at sætte Viborg Kommune fri fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på ældreområdet i en treårig periode. Samtidig er ældreområdet sat fri fra alle interne kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af de helt overordnede som f.eks. MED-aftalen (samarbejdsaftalen mellem arbejdsgiver og medarbejdere), ledelsesgrundlaget og Viborg Kommunes sammenhængsmodel.

I Viborg Kommune er det Ældre- og Aktivitetsudvalget, som står for at føre Velfærdsaftalen ud i livet, mens byrådet har det formelle ansvar for aftalen.

Vægt på borgerinddragelse

I efteråret 2021 har Ældre- og Aktivitetsudvalget været i dialog med både borgere og medarbejdere for at få inspiration til, hvordan de friere rammer kan udnyttes. Det er sket i to sideordnede forløb. I det ene er der gennemført samtaler med ca. 250 borgere om det gode ældreliv. I det andet har ledere og medarbejdere i kommunen peget på konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal sættes fri af reglerne.

De to forløb blev samlet ved et stort Seniortopmøde i november 2021, hvor omkring 450 borgere, medarbejdere og andre med interesse for ældreområdet mødtes for at videreudvikle de ideer og forslag, der allerede var indsamlet. Topmødet blev fulgt op af borgermøder i kommunens lokalområder i andet kvartal 2022.

Række af prøvehandlinger sat i gang

På baggrund af inddragelsen af borgere, brugere og personale har kommunen sat gang i en række prøvehandlinger i ældreplejen. Prøvehandlingerne afprøver nye måder at tilrettelægge arbejdet – uafhængigt af regler og paragraffer.

Læs mere om prøvehandlingerne her.

Når prøvehandlingerne er afsluttet træffes der politisk beslutning om erfaringerne fra arbejdet med prøvehandlingen er så gode, at erfaringerne skal udbredes til hele kommunen.

Hvem er Velfærdsaftalen for?

Målgruppen for Velfærdsaftalen er borgere, der modtager kommunale ydelser på ældreområdet. Kort fortalt har Viborg Kommune aftalt med regeringen, at borgere der modtager hjælp på baggrund af en række bestemmelser i Serviceloven, er omfattet af Velfærdsaftalen. Det vil sige, at disse borgere kan opleve, at den måde de modtager hjælp på, bliver ændret.

Alle borgere vil fortsat få den hjælp, de har behov for.

Regeringen har desuden besluttet, at borgere, der modtager hjælp og støtte via en række af servicelovens paragraffer på socialområdet, ikke er omfattet af Velfærdsaftalen.

Se en liste over hvilke paragraffer, der er omfattet af velfærdsaftalen og hvilke, der er undtaget.

Viborg Kommune er frisat fra følgende paragraffer i Serviceloven:

 • Forebyggende hjemmebesøg - § 79 a
 • Udarbejdelse af værdighedspolitik - § 81 a
 • Personlig pleje, praktisk hjælp (hjemmehjælp) og madservice - § 83
 • Rehabiliteringsforløb - § 83 a
 • Fastsættelse af individuelle mål for borger - §§ 83, stk. 5 og 83 a, stk. 2
 • Aflastning og afløsning af pårørende - § 84, stk. 1
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning - § 86
 • Hjælp leveres i overensstemmelse med kommunens afgørelse - § 90
 • Frit valg af leverandør, fritvalgsbevis og kvalitetskrav til leverandører - §§ 91-92
 • Mulighed for, at borgerne selv kan udpege en hjælper - § 94
 • Mulighed for, at borgeren kan vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om - § 94 a
 • Fastsættelse af vejledende serviceniveauer (kvalitetsstandarder) - § 139, stk. 2
 • Tilsyn, herunder uanmeldte tilsyn på plejehjem - §§ 151-151 b
 • Udarbejdelse af tilsynspolitik - § 151 c

Viborg Kommune er frisat fra følgende paragraffer i Lov om friplejeboliger:

 • Friplejeboligleverandørens pligter - § 8, stk. 1 og 2
 • Afregning i forhold til friplejeboliger - § 32
 • Takster for tilsyn med friplejeboliger - § 33

Borgere, der ud over de ovennævnte paragraffer, også får hjælp efter de nedenstående paragraffer, er ifølge Lov om velfærdsaftaler ikke omfattet af frisættelsen, og er derfor ikke en del af målgruppen for velfærdsaftalen:

 • Socialpædagogisk støtte - § 85
 • Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere - § 95
 • Borgerstyret personlig assistance - § 96
 • Ledsageordning - § 97
 • Kontaktpersonordning til døvblinde - § 98
 • Støtte-kontaktperson til blandt andre personer med sindslidelser - § 99
 • Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter - § 100
 • Beskyttet beskæftigelse - § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud - § 104
 • Midlertidigt botilbud - § 107
 • Længerevarende botilbud - § 108
 • Støtte til køb af bil - § 114
 • Pasning af nærtstående i eget hjem - § 118

Yderligere oplysninger

Karen Holdsbjerg-Larsen
Omsorgschef

khol@viborg.dk
Tlf. 25 12 55 42

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49