You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlingsfase 1

Her kan du læse om de prøvehandlinger, vi har arbejdet med i første fase.

Gennemført i perioden 6. december 2021 - 11. marts 2022.

I dag beskriver medarbejderne i fagsystemet Nexus, hvordan en bestemt handling udføres hos borgeren (handleanvisninger).

Antallet af disse beskrivelser øges i takt med at borgerens funktionsniveau falder. Udfordringen er, at beskrivelserne skal findes flere forskellige steder i Nexus.

Med en døgnrytmeplan samles beskrivelserne ét sted. Her får medarbejderen hurtigt et samlet billede af, hvilke opgaver der skal udføres hos borgere på forskellige tidspunkter af døgnet. Døgnrytmeplaner skaber derfor et bedre overblik over opgaverne hos den pågældende borger, og brugen af døgnrytmeplaner forventes derfor at kunne reducere unødig dokumentation.

Sted

Afprøvet i hjemmeplejen, distrikt Vesterparken

Status

Prøvehandlingen forlænges med henblik på at udvikle og afprøve anvendelsen af fælles døgnrytmeplaner på tværs af flere plejecentre og hjemmeplejedistrikter. Målet er at udvikle en fælles døgnrytmeskabelon, som kan anvendes på tværs af Sundhed og Omsorg. Desuden vil borgernes oplevelse af kvalitet og kontinuitet blive afdækket.

Se prøvehandlingsfase 2 for yderligere beskrivelse.

I dag håndterer de sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen en række praktiske opgaver på indmødestederne, f.eks. håndtering af personalebeklædning og tankning af biler.

Som et forsøg er der ansat ikke-sundhedsuddannede medarbejdere til at løse de praktiske opgaver, og dermed reducere den tid som sundhedsfaglige bruger på ikke-sundhedsfaglige opgaver

Sted

Afprøvet i hjemmeplejen i distrikterne Viborg Midt, Vesterparken og Sønderly.

Status

Der er positive erfaringer fra prøvehandlingen med, at en række opgaver løses af ikke-sundhedsuddannede. Dermed kan de sundhedsuddannede koncentrere sig om borgernære opgaver.

Forsøget har løftet det psykiske arbejdsmiljø og effektiviseret hverdagen, så der bliver mere tid til borgeren.

Prøvehandlingen implementeres derfor på alle arbejdspladser med pleje- og sundhedspersonale. I implementeringen har man fokus på at tilpasse modellen lokalt og indenfor eksisterende økonomiske ramme.

Implementeringen evalueres i november 2022.

Terapeuterne har i dag mulighed for løbende at tilpasse træningsforløb i forhold til hyppighed, varighed mv., men de har ikke mulighed for selv at visitere til træningsforløb.

Det er visitationen, der skal lave en faglig vurdering af, om borgeren kan få træning. Den faglige viden, der kræves for at foretage denne vurdering, findes også hos terapeuterne. Derfor har terapeuterne fået mulighed for at visitere borgere til rehabiliterende træning.

Sted

Afprøvet i Visitation Sundhed og Omsorg

Status

Erfaringen fra prøvehandlingen viser, at visitationsprocessen er blevet afkortet. Desuden betyder den smidigere arbejdsgang, at borgeren oplever en hurtigere beslutningsproces.

Prøvehandlingen implementeres i forhold til alle borgere, der visiteres til §86-træning. I implementeringen holdes fokus på opfølgning i forhold til sparet tidsforbrug i visitationen.

På baggrund af den mulighed som Velfærdsaftalen giver, udvides målgruppen for madservice til at gælde borgere, som deltager i en forebyggende og rehabiliterende indsats på personalestyrede dagcentre.

Det betyder, at når en borger henvises til et personalestyret dagcenter, vil borgeren også blive visiteret til Madservice Café de dage, borgeren kommer i dagcenteret.

Sted

Afprøvet i Aktivitet og Udvikling

Status

Erfaringerne med prøvehandlingen har været gode. Borgerne, der kommer i caféerne, stilles nu ens og det vurderes, at borgerne nyder at have muligheden for at spise sammen.

Prøvehandlingen implementeres på alle §79-dagcentre med café.

Hidtil har borgere, som flytter på plejecenter, ikke haft mulighed for at fortsætte i aktivitetstilbud. Med prøvehandlingen ændres det, så borgere får mulighed for at fortsætte i de aktivitetstilbud, som de hidtil har benyttet.

Formålet er at bevare sociale relationer med de øvrige brugere af dagcenteret.

Sted

Afprøvet i Aktivitet og Udvikling og pleje-og omsorgscentrene

Status

Prøvehandlingen har vist, at muligheden er med til at skabe en god overgang til det nye, som et plejecenter er. I et konkret tilfælde har det gjort flytningen fra egen bolig til plejecenteret væsentlig lettere for både borgeren og pårørende.

Prøvehandlingen forlænges og udvides til alle §79 dagcentre, så flere forsøg kan afprøves, bl.a. der hvor der er kørsel involveret. 

Den videre afprøvning skal afdække, hvilken effekt funktionsniveauer hos borgerne og kørsel har på, om det fortsat er meningsfuldt for borgeren at fortsætte i dagcenter. Yderligere skal der være fokus på, hvorvidt og hvordan tilbuddet påvirker tilbud til andre brugere i §79-dagcentre. 

Se prøvehandlingsfase 2 for yderligere beskrivelse.

Borgere oplever jævnligt, at medarbejderne fra hjemmeplejen er nødt til at tale i telefon, mens de er i borgerens hjem. F.eks. ved koordinering med kolleger og også i kontakten med praktiserende læge, indhentelse af prøvesvar mv.

I første omgang handler prøvehandlingen om at reducere antallet af ikke-akutte opkald mellem kolleger. I stedet anvendes fællesmøder i løbet af dagen til koordinering og sparring om de ikke-akutte spørgsmål.

Det næste skridt i prøvehandlingen er sat i gang i 2022 og omhandler en plan for en central funktion, der står for kontakten til praktiserende læger, indhentelse af prøvesvar mv. så medarbejderne i højere grad kan arbejde uforstyrret hos borgerne.

Der er i prøvehandlingen fokus på at kolleger altid kan søge sparring hos hinanden med et opkald, hvis det er afgørende for den opgave, som de står i.

Sted

Afprøvet i hjemmeplejen, distrikt Houlkær og distrikt Heden

Status

Medarbejderne vurderer, at prøvehandlingen har haft en positiv effekt på medarbejdernes trivsel. Desuden oplever borgerne mere nærværende medarbejdere i det daglige, da de har færre afbrydelser.

Prøvehandlingen forlænges i de to distrikter og har i den videre proces fokus på at afdække, hvilke typer af afbrydelser der er, og hvilke løsninger, der kan understøtte prøvehandlingen, så kvaliteten og nærværet hos borgerne sikres.

Se prøvehandlingsfase 2 for yderligere beskrivelse.

Prøvehandlingen betyder, at arbejdsgangen i forbindelse med bestilling af bleer ændres, så beslutningen primært tages af de medarbejdere, der er tæt på borgeren.

Tidligere har beslutningen ligget hos et mindre antal medarbejdere med særlig viden inden for kontinens.

Sted

Afprøvet på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven

Status

Med prøvehandlingen har borgerne oplevet, at de hurtigere får den korrekte ble. For medarbejderne har prøvehandlingen skabt større engagement i opgaven, og de peger på, at deres faglighed i højere grad er kommet i spil, hvilket for dem er positivt.

Prøvehandlingen implementeres på alle relevante arbejdspladser i Sundhed og Omsorg og har fokus på, at der udpeges og kompetenceudvikles et tilstrækkeligt antal medarbejdere på hver arbejdsplads, der kan lave blebevillinger i tæt samarbejde med medarbejdere og borgere.

Implementeringen evalueres i november 2022.

Formålet er at reducere omfanget af unødvendig indberetning og dermed administration af klippekort i fagsystemet Nexus.

Det forventes at kunne reducere det administrative tidsforbrug i forbindelse med registrering af klippekortet med en dag om måneden pr. plejecenter. Denne tid kan bruges på borgerrettede aktiviteter i stedet.

Sted

Afprøvet på Pleje-og omsorgscenter Højvangen og Pensionistgården

Status

Erfaringerne har været gode. Tidsforbruget på registrering mindskes, og tiden kan i stedet anvendes til borgernære opgaver.

Prøvehandlingen implementeres derfor med aftale om opfølgning efter 6 måneder med borgerne, så vi sikrer, at de oplever at få deres klippekortsydelser.

Derudover skal der udvikles en samtalemodel mellem medarbejdere og borgere som del af plejen i forhold til at følge klippekortsønsker løbende.

Beboere på plejecentrene har en nødkaldsknap, hvor de kan tilkalde hjælp fra medarbejderne. Inden prøvehandlingen gik i gang, var der flere medarbejdere, der oplevede, at nogle beboere anvender nødkaldet uhensigtsmæssigt.

I prøvehandlingen arbejdes derfor med en adfærdsændring hos medarbejderne, hvor medarbejderne hyppigere kommer hos beboerne, samt at det tydeligere kommunikeres til beboere og pårørende, hvordan man kan få hjælp på anden vis ved mindre akutte behov for hjælp.

Formålet er at skabe mere nærhed og tryghed for beboerne, samt at optimere ressourceanvendelsen.

Sted

Afprøvet på Pleje- og Omsorgscenter Banebo

Status

Erfaringerne er, at prøvehandlingen skaber mere nærhed og tryghed for beboerne, når der løbende forventningsafstemmes med medarbejderne. Medarbejderne oplever færre forstyrrelser og kan koncentrere sig om opgaverne ved borgeren uden at blive afbrudt.

Prøvehandlingen implementeres, og der arbejdes videre på at udvikle en drejebog til de andre plejecentre, som de kan tage afsæt i. Det er også vigtigt, at plejecentrene kan tilpasse handlingen til deres lokale forhold.

Implementeringen evalueres i november 2022 med fokus på den oplevede kvalitet.

I dag bestemmer lovgivningen ud fra en række kriterier, hvornår borgerne skal modtage forebyggende hjemmebesøg. Med denne prøvehandling ændres et af kriterierne, så der i højere grad tilbydes besøg ud fra en faglig vurdering.

Det betyder, at borgerne vil modtage forebyggende hjemmebesøg efter behov.

Sted

Afprøvet i det forebyggende team i Sundhedscenteret

Status

Det tager et års tid, før man kan sige noget konkret om effekten af prøvehandlingen, fordi forebyggende hjemmebesøg gives med intervaller på et år.

Prøvehandlingen implementeres, og der laves en aftale om opfølgning efter 1-2 år for at måle på kvaliteten, samt borgernes individuelle oplevelser.

Politisk behandling

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede Prøvehandlingshæfte 1 på møde den 26. april 2022. Læs referatet fra behandlingen her.

Kontakt

Karen Holdsbjerg-Larsen
Omsorgschef

khol@viborg.dk
Tlf. 25 12 55 42

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49