You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlingsfase 3

Her kan du læse om de prøvehandlinger, vi har arbejdet med i tredje fase.

Gennemført i perioden 1. oktober 2022 - 9. januar 2023.

Formålet med prøvehandlingen er at skabe et mere sammenhængende behandlings- og plejeforløb, når en borger udskrives fra hospitalet. Prøvehandlingen skal sikre optimal videreførelse af behandling og bedre opfølgning. Dette skal ske gennem bedre sparring og datadeling med hospitalet efter endt behandling, så kommunens sundhedsfaglige personale har de rette informationer på rette tid.

Når en borger i dag påtænkes udskrevet fra hospitalet, og der ved udskrivelsen er behov for en kommunal indsats, sender hospitalet en plejeforløbsplan til visitationen. På den baggrund tildeler visitationen pleje og praktisk hjælp i eget hjem/plejecenter eller på midlertidig plads. Når borgeren er udskrevet, sender hospitalet desuden en udskrivelsesrapport til f.eks. hjemmepleje, midlertidig plads, plejecenter og egen læge.

Rehabiliteringscenter Viborg og Visitationen indgår i et samarbejde med en afdeling på hospitalet om prøvehandlingen. Prøvehandlingen understøtter implementeringen af samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner: Den gode indlæggelse og udskrivelse.

Læring fra prøvehandlingen kan overføres til plejecentre og hjemmepleje og på tværs af hospitalet.

Sted

Afprøves på Rehabiliteringscenter Viborg og Visitation Sundhed og Omsorg

Borgernære teams i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering skal understøtte en mere fleksibel og nærværende pleje og omsorg - baseret på et fundament af frihed, tillid og sund fornuft.

På borgermøder, Seniortopmødet og under de mange borgersamtaler har der været et stort ønske fra de ældre borgere om at mødes af færrest mulige medarbejdere i hjemmet. Som en prøvehandling oprettes der borgernære teams i to distrikter i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. Fleksibilitet, nærvær og selvbestemmelse skal være endnu mere centrale værdier i samarbejdet med borgeren. Alle medarbejdere arbejder ud fra tilgangen: “Hvad er vigtigt for dig i dag?” I den forbindelse laver medarbejderne individuelle aftaler med borgere og pårørende omkring deres behov for hjælp og støtte.

Baseret på erfaringer fra andre kommuner inddrages alle medarbejdere i de to distrikter. Dette betyder, at der er en ensartet tilgang til borgerne i distriktet, en mere effektiv kompetenceudvikling - og robusthed i forhold til sygdom og ferie. Visitatorer indgår direkte i teamet, da de bredt sammensatte teams sikrer en ”nærvisitation”, hvor der træffes hurtigere afgørelser tæt på borgeren. Prøvehandlingen løber i to år med en midtvejsevaluering efter et år, hvor der tages stilling til eventuel udbredelse.

I prøvehandlingen skal det bl.a. undersøges, hvordan de borgernære teams påvirker borgernes trivsel, tilfredshed, oplevede livskvalitet og selvbestemmelse. Desuden undersøges det, hvilken påvirkning de borgernære teams har på medarbejdernes trivsel, sygefravær og kontinuitet i jobbet.

Sted

Afprøves i Hjemmeplejens distrikt Bjerringbro og distrikt Sønderly

Hjemmeplejen har i en årrække haft succes med at tilbyde borgerne træning med den digitale træningsplatform DigiRehab.

I prøvehandlingen tilbydes borgerne på tre udvalgte plejecentre træning ved hjælp af individuel tilrettelagt og målrettet træning med DigiRehab.

Formålet med prøvehandlingen er vedligeholdelse af borgerens fysiske funktioner og øget trivsel for borgeren gennem træning

Efter en indledende vurdering af borgerens fysiske funktionsevne tilrettelægges et træningsforløb, som skal medvirke til at øge vedkommendes mulighed for at deltage i hverdagsaktiviteter.

Øvelserne er lette at instruere beboeren i at lave, så derfor sigter prøvehandlingen på at afprøve forskellige modeller for afvikling af træningen. Det kan udover personalet f.eks. være at inddrage pårørende og frivillige i træning med beboerne.

Sted

Afprøves på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget og Demensenheden Liselund

I dag er der på sundheds- og omsorgsområdet ansat medarbejdere med særlig viden om demens. Disse videnspersoner samarbejder i et netværk på tværs af hele området.

Formålet med denne prøvehandling er at styrke tilbuddet til hjemmeboende borgere med demens samt udvide det til borgere med demenslignende symptomer og til deres pårørende.

Målet er at borgere og pårørende oplever en hurtigere og bedre indsats i forhold til at:

 • Identificere borgere med demens eller demenslignende symptomer og deres støttebehov
 • Tilbyde støtte til borgerne og deres pårørende i eget hjem.

Dette vil prøvehandlingen sikre ved at:

 • Øge kendskabet hos personalet i Sundhed og Omsorg til, hvilke tilbud der findes til borgere i eget hjem og til deres pårørende
 • Styrke kompetenceudvikling af videnspersoner inden for demens i Sundhed og Omsorg
 • Styrke samarbejdet og teamdannelse om demenstilbud til borgere på tværs af Sundhed og Omsorg.

Sted

Afprøves på Rehabiliteringscenter Viborg, Hjemmeplejens distrikt Heden og distrikt Sønderly, Pleje- og Omsorgscenter Blichergården, Rådgivnings- og Aktivitetscentret samt Aktivitet og Udvikling

Dokumentationsworkshoppen i april 2022 pegede på medicinadministration som et af de områder, hvor der er stor risiko for dobbeltdokumentation. Dette understøttes yderligere af, at eksterne tilsyn ofte peger på udfordringer med dokumentation, herunder medicindokumentation.

Formålet med prøvehandlingen er at frigøre tid til borgernære opgaver ved at:

 • Rydde op i unødvendige arbejdsgange indenfor medicinhåndtering
 • Reducere dobbeltdokumentation
 • Optimere på fund i forbindelse med tilsyn

Der tilrettelægges et praksisnært forløb, som skal afdække hverdagspraksis, rydde op i arbejdsgange og afskaffe unødvendige dokumentationsvaner indenfor medicinhåndtering.

Der udvikles en ny prototype for, hvorledes dokumentation af medicin skal udføres.

Sted

Afprøves i Hjemmeplejens distrikt Houlkær og på Pleje- og Omsorgscenter Liselund

Dokumentationsworkshoppen i april 2022 pegede på faldregistrering som et af de områder, hvor der er stor risiko for dobbeltdokumentation. Der er i dag tale om en kompliceret procedure og arbejdsgang, som kræver registrering af det samme flere forskellige steder i fagsystemet og med mange ”klik” for at komme igennem hele registreringen.

Formålet med prøvehandlingen er at frigøre tid til borgernære opgaver ved at:

 • Forsimple procedurer og arbejdsgange indenfor faldregistrering og lave arbejdsbeskrivelser for dette
 • Undersøge samspillet mellem indrapporteringen af utilsigtede hændelser og faldregistreringerne, herunder om der er dobbeltarbejde i disse processer.

Når der er udarbejdet en ny prototype for faldregistreringer, vil denne blive afprøvet i to distrikter.

Sted

Afprøves i Hjemmeplejens distrikt Nord og distrikt Vesterparken

Prøvehandlingen er et samarbejde mellem Ældre Sagen og Viborg Kommune. Formålet med prøvehandlingen er at oprette et korps af frivillige, som vil gå en tur med ældre borgere. Gåturene starter på et aftalt sted for grupper af borgere, eller individuelt fra borgers bopæl, hvis muligheden for transport eller borgerens funktionsevne er en hindring for at mødes på et fælles mødested.

Målgruppen er borgere, der ikke på egen hånd kan få frisk luft eller være fysisk aktive i hverdagen.

Målet er, at borgerne oplever øget livskvalitet gennem fysisk aktivitet, samvær med andre og frisk luft.

Borgerne er:

 • Bosiddende i de områder, som er dækket af Ældre Sagen Bjerringbro og Ældre Sagen Fjends-Karup
 • Modtagere af hjælp fra hjemmeplejen, men ikke omfattet af klippekortsordningen.

Det undersøges indledningsvist, hvor mange borgere, der er interesserede i at deltage i prøvehandlingen. Ældre Sagen sørger for, at der er frivillige som gåvenner. Viborg Kommunes medarbejdere afdækker, hvor mange borgere, der er interesserede i at deltage.

Sted

Afprøves i Ældre Sagen Bjerringbro, Ældre Sagen Fjends-Karup samt Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering

Hjemmeplejen har i mange år arbejdet med skærmbesøg og har allerede en solid erfaring på området. I denne prøvehandling bygges der videre på de gode erfaringer.

Konkret skal 30 nye hjemmeplejemodtagere udstyres med en skærm ved første besøg, hvorefter hjemmeplejen løbende vil undersøge, hvilke opgaver, der med fordel kan løses via skærm for den enkelte borger. Tanken er, at alle borgere skal ”fødes” med en skærm, så det er nemt at tilpasse behov og muligheder allerede fra starten af samarbejdet med borgere og pårørende.

Formålet med prøvehandlingen er at:

 • Øge trygheden og tilgængeligheden til hjemmeplejen i de situationer, hvor et skærmbesøg er den hurtigste og bedste løsning
 • Styrke borgerens selvstændighed og give borgeren en større uafhængighed, frihed og fleksibilitet
 • Frigøre tid til borgernær pleje ved at reducere tid til kørsel.

Dette sker ved at gøre virtuelle skærme til en naturlig del af det at få hjemmepleje i Viborg Kommune. Desuden skal prøvehandlingen - i samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere - afdække nye opgaver og områder, hvor den virtuelle støtte er en god løsning for borgeren.

Sted

Afprøves i Hjemmeplejens distrikt Nord og distrikt Vesterparken

Politisk behandling

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte prøvehandlingerne for den tredje fase på deres møde 20. september 2022. Læs referat fra behandlingen her.

Kontakt

Karen Holdsbjerg-Larsen
Omsorgschef

khol@viborg.dk
Tlf. 25 12 55 42

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49