You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlingsfase 4

Her kan du læse om de prøvehandlinger, vi arbejder med i fjerde fase.

Gennemføres i perioden 1. februar 2023 - 12. maj 2023.

I prøvehandlingen undersøges det, i hvor høj grad borgere selv kan dryppe øjne og tage støttestrømper på efter at have set en kort instruktionsfilm.

Formålet med prøvehandlingen er med en målrettet indsats at gøre borgerne mere selvhjulpne. Herudover kan prøvehandlingen frigøre medarbejderressourcer til andre borgernære opgaver.

I prøvehandlingen deltager 20 borgere, der allerede er brugere af støttestrømper. Desuden deltager 10 borgere med behov for øjendrypning, enten i en periode eller permanent.

Borgeren får vist en lille instruktionsfilm, og herefter prøver borgeren at foretage handlingen selv – i samarbejde med en medarbejder. I dialog afklarer borger og medarbejder, om borgeren herefter er tryg ved at klare opgaven selv.

Sted

Afprøves i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Houlkær

Når borgere udskrives fra hospitalet til Viborg Kommune, konstateres der i nogle tilfælde uoverensstemmelser i Fælles Medicinkort (FMK), recepter eller dispensering.

Derfor bruger hospital og kommune tid på at afstemme borgerens medicin i forbindelse med udskrivelsen.

Formålet med prøvehandlingen er at øge kvaliteten for borgerne i kraft af bedre håndtering af medicin i overgangen fra hospital til kommune. I den forbindelse sigter prøvehandlingen på at identificere og afprøve en mere effektiv arbejdsgang mellem Viborg Kommune og hospitalet.

I dag resulterer uoverensstemmelserne i mange telefonopringninger mellem kommunen og hospitalet for at sikre, at borgeren får den rette medicin på rette tidspunkt. Målet er derfor også at frigøre administrativ tid på hospitalet og i kommunen.

Sted

Afprøves på Rehabiliteringscenter Viborg og Hospitalsenhed Midt

I dag tilbydes der ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet til borgere over 67 år. Hjælpen tilbydes borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke på egen hånd kan færdes uden for hjemmet. Tildeling af ledsagerordning sker i dag efter en konkret, individuel vurdering – og ikke efter målgrupper.

I prøvehandlingen tilbydes en ledsagerordning til blinde og svagtseende borgere over 67 år som en afgrænset målgruppe.

Undersøgelser viser, at ældre personer med nedsat syn i højere grad oplever ensomhed, isolation, lavere selvvurderet helbred og mindre tilfredshed med livet end ældre uden synshandicap.

Målet er at mindske oplevelse af ensomhed og øge livsglæden for borgere over 67 år med et synshandicap. Det skal konkret ske ved at give mulighed for en mere aktiv og indholdsrig hverdag gennem ledsagelse til f.eks. at gå en tur, købe tøj, gå i kirke, på biblioteket, til foredrag og andre kulturaktiviteter.

10-12 borgere indgår i prøvehandlingen, som laves i samarbejde med Dansk Blindesamfund.

Sted

Afprøves i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Midt og Distrikt Heden

Sammen med medarbejderne afprøves nye og fleksible rammer for arbejdstid.

Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, som imødekommer behovet for at kunne balancere arbejds- og privatliv, også skiftende behov set hen over et arbejdsliv.

Samtidig med dette skal beboernes forskellige behov for hjælp og støtte hen over døgnet imødekommes.

Lokal-MED på pleje- og omsorgscenter Liselund vil sammen med medarbejderne afprøve forskellige modeller for fleksible arbejdstider med f.eks. forskellige vagtlængder og forskudt mødetid – herunder ønsker om mulighed for fire dages arbejdsuge.

Det forventes, at mere fleksible arbejdstider kan få flere medarbejdere til at gå op i tid, øge fremmødet og forbedre den samlede kvalitet i hjælp og støtte til beboerne.

Sted

Afprøves på Pleje- og Omsorgscenter Liselund

Sammen med medarbejderne afprøves nye og fleksible rammer for arbejdstid.

Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, som imødekommer behovet for at kunne balancere arbejds- og privatliv, også skiftende behov set hen over et arbejdsliv.

Samtidig med dette skal beboernes forskellige behov for hjælp og støtte hen over døgnet imødekommes.

Lokal-MED på Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget vil sammen med medarbejderne afprøve forskellige modeller for fleksibel arbejdstider med f.eks. forskellige  vagtlængder og forskudt mødetid.

Det forventes, at mere fleksible arbejdstider kan få flere medarbejdere til at gå op i tid, øge fremmødet og forbedre den samlede kvalitet i hjælp og støtte til beboerne.

Sted

Afprøves på Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget

Sammen med medarbejderne afprøves nye og fleksible rammer for arbejdstid.

Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, som imødekommer behovet for at kunne balancere arbejds- og privatliv, også skiftende behov set hen over et arbejdsliv.

Samtidig med dette skal borgerne stadig opleve af få gode mad- og måltidsoplevelser til alle måltiderne.

Lokal-MED i Madservice vil sammen med medarbejderne i køkkenerne på Kildehaven, Højvangen, Pensionistgården og i Produktionskøkkenet afprøve forskellige modeller for fleksible arbejdstider og forskellige modeller til at efterkomme medarbejdernes ønsker til arbejdstider.

Sted

Afprøves i Madservice Viborg

Sammen med medarbejderne afprøves nye og fleksible rammer for arbejdstid.

Formålet er at skabe attraktive arbejdspladser, som imødekommer behovet for at kunne balancere arbejds- og privatliv, også skiftende behov set hen over et arbejdsliv.

Samtidig med dette skal borgernes forskellige behov for hjælp og støtte over døgnet imødekommes.

Lokal-MED i Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering Distrikt Nord og Distrikt Houlkær vil sammen med medarbejderne afprøve forskellige modeller for fleksible arbejdstider - f.eks. forskellige vagtlængder og forskudt mødetid.

Det forventes, at mere fleksible arbejdstider kan få flere medarbejdere til at gå op i tid, øge fremmødet og forbedre den samlede kvalitet i hjælp og støtte til beboerne.

Sted

Afprøves i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Distrikt Nord og Distrikt Houlkær

Kontakt

Karen Holdsbjerg-Larsen
Omsorgschef

khol@viborg.dk
Tlf. 25 12 55 42

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49