You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sagsbehandlingstider i Teknik & Miljø

Her på siden har vi samlet sagsbehandlingstider for sager i Teknik & Miljø

Sagsbehandlingstider i Teknik & Miljø

Emne

Beskrivelse

Sagsbehandlingstid

Affald fra byggeri og anlæg

Ved nedrivning

2 uger

Aktivitet i Natura 2000-områder

Anmeld kommende aktiviteter i natura 2000-områder

4 uger

Autoværksted

Etablering af nyt autoværksted

4 uger

Beskyttet natur - oplysning om

Få oplyst om en aktivitet, areal, sø eller vandløb, er beskyttet natur

4 uger

Beskyttet natur - ændringer

Dispensation til at ændre på tilstanden af et beskyttet naturområde

3 måneder

Boligreguleringsloven

Ansøgning om samtykke efter boligreguleringsloven

6 uger

Broer og spange, etablering

Krydsning af et vandløb med rør, ledning og lignende. 

Etablering af broer og spang.

10 uger

Byfest, sportsstævne, cirkus og lignende

Benytte et offentligt areal til disse ting

1 uge

Byfornyelse - mindre byer

Mulighed for støtte til byfornyelse i mindre byer

Fastsættes år for år

Byggesager - ansøgning

Ansøgning om byggetilladelse

Mindre kompliceret byggeri - eksempelvis enfamiliehuse - 40 dage

Industri- og lagerbygninger - 50 dage

Etagebyggeri, erhverv - 55 dage

Etagebyggeri, bolig - 60 dage

Bygning og boligregister (BBR) - ændringer

Anmeld ændringer i din bolig

10 dage

Camping

Ansøgning om tilladelse til at udleje arealer til campering

2 måneder

Container, stillads, mobilkran og lignende

Benytte et vejareal til opstilling af disse ting

1 uge

Dambrug - miljøgodkendelser

Ændring af dambruget

20 uger

Dyr - anmeldelse

Anmeldelse af dyrehold

2 uger

Dyr - anmelderordninger

Ændringer på et husdyrbrug

2 måneder

Dyr - miljøgodkendelse og -tilladelse

Større projekter

3 måneder

Fredning - naturbeskyttelse

Teknisk vurdering af ansøgning inden den videresendes til Fredningsnævnet

2 uger

Fritagelse ejendomsskat

Visse ejendomme kan få fritagelse for at betale ejendomsskat

3 uger

Gravearbejde

Gravearbejde i vejarealer

3-4 dage

Gravearbejde

Gravearbejde - private fælles veje

3-4 uger

Grundejerforeningsvedtægter, godkendelse

Godkendelse af vedtægter ved opstart af ny forening

2 uger

Hegnsyn

Uenighed om hæk og hegn kan behandles af Hegnsynet

6 uger

Håndværks- og industrivirksomhed i overflødige landbrugsbygninger

Anmeldelse af planer om at bruge landbrugsbygninger til håndværk eller industri.

2 uger

Jordflytning

Flytning af forurenet jord

10 dage

Jordvarme

Etablering af jordvarmeanlæg

3 uger

Kloak - Kompliceret tilslutning

Spildevand med mere komplicerede indholdsstoffer

3 måneder

Kloak - Ukompliceret tilslutning

Eksempel: Vaskeplads med olieudskiller

4 uger

Kommuneplan - udtalelse

Udtalelse i forhold til kommuneplanrammerne

3 uger

Kørsel i gågaderne

Særlig dispensation til kørsel i gågaderne

3 dage

Landzonetilladelse

Ansøgning om byggeri og anlæg i landzone

3 måneder

Lokalplan/byplanvedtægt - dispensation

Selvstændig ansøgning om at få dispensation fra en lokalplan/byplanvedtægt

12 uger

Lokalplan

Alle henvendelser vedrørende lokalplaner

4 uger

Miljøgodkendelser af virksomhed

Etablering, udvidelse eller ændring, som kræver en miljøgodkendelse

Mindre miljøbelastende Virksomheder - 130 dage

 

Store komplekse virksomheder - 200 dage

Miljø - anmeldelse af midlertidig aktivitet

F. eks. støj, støv og vibrationsfrembringende aktivitet

2 uger

Okker

Dræninger i områder, hvor der er risiko for udvaskning af okker

12 uger

Olietanke

Ny olietank eller sløjfning af eksisterende

4 uger

Olieudskiller og sandfang

Ansøgning om fritagelse for kommunal tømningsordning

2 uger

Overkørsel til vej

Lave en indkørsel fra vej til egen grund

2 dage

Parkering - en dag

Viborg Midtby

5 dage

Parkering - et år

Viborg Midtby

7-10 dage

Parkering - midlertidig

Viborg Midtby

7-10 dage

Privat vej - nedlæggelse

Vej fjernes så færdsel ikke længere er mulig

16 uger

Privat fællesvej - omlægning

Flytte vej helt eller delvist

12 uger

Regnvand - nedsivning - virksomheder

Nedsivning af regnvand, hvis du vil anlægge regnvandsbed eller faskine

8 uger

Regnvand - nedsivning

Nedsivning af regnvand, hvis du vil anlægge et regnvandsbed eller faskine

2 uger

Reklame på idrætsanlæg i det åbne land

Tilladelse til reklame på idrætsanlæg i det åbne land

1 måned

Skiltning, midlertidig

Midlertidig ophængning af plakater og opsætning af skilt

5 dage

Skiltning, særlig servicevisning

Opsætning af særlige skilte

2 uger

Skovplantning

Anmeldelse af ny beplantning eller fældning

4 uger

Skovplantning - hvor skovplantning er forbudt

Ansøgning om skovplantning i område hvor skovplantning ifølge kommuneplanen er uønsket og dermed forbudt

3 måneder

Spildevand - nedsivning

Nedsivning af husspildevand, uden for kloakområder

8 uger

Spildevand - udledning

Spildevand, hvis du ønsker at udlede til vandløb, sø eller havet

12 uger

Støvede eller støjende byggeaktiviteter

Udførelse af støjende og/eller støvende bygge og anlægsaktiviteter

2 uger

Vand - indvinding

Indvinding af grundvand eller etablering af vandforsynings-anlæg

Vandværk - 12 uger

Erhverv - 8 uger

Små indvindinger - 4 uger

Dambrug - 20 uger

Vandløb, regulering og restaureringer

Udlægning af grus, sten og lignende. Ændre bredde eller dybde. Gælder også lægning af rør eller åbning af rør.

20 uger

Vej/sti i det åbne land - nedlæggelse

Anmeldelse af at nedlægge vej/sti i det åbne land

4 uger

Vejprojekt, godkendelse

Et vejprojekt skal godkendes af vejmyndigheden (Kommunen)

1 uge

Vindmøller - støj

Vurdering af støj

4 uger