You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilskud til pasning af eget barn

Du kan som forælder i Viborg Kommune modtage tilskud til at passe dit eget barn i alderen 24 uger til og med 2 år

Takster pr. måned pr. barn

Fra 1. januar 2024

4.500,00

Betingelser for tilskud

 Tilskuddet kan ydes til børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder.

 • Det er ikke muligt at få søskendetilskud i forbindelse med tilskuddet.
 • Der kan højest udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.
 • Tilskuddet ydes for en periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. Den samlede tilskudsperiode kan deles op i to, men må samlet set ikke overstige 1 år.  Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til tilskuddet.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.
 • Der optjenes ikke feriepenge. Ansøger må gerne afholde almindelig ferie i Danmark og udlandet af kortere varighed, forudsat at barnet passes af ansøger.
  Ansøger må ikke afholde ferie med løn eller få udbetalt feriepenge eller omsorgsdage. Der må dog godt modtages særlig feriegodtgørelse.
 • Bevilling kan tidligst gives fra den dato, Viborg Kommune modtager ansøgningen.

Hvad skal jeg opfylde for at få tilskuddet?

Når du ansøger om tilskud, kan du ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst f.eks. SU, fleks-ydelse, kontakthjælp, dagpenge mv. Ansøger må gerne modtage børne- og ungeydelse i perioden.

 • Ansøgeren har samme bopæl som barnet og opholder sig med barnet i Viborg Kommune.
 • Ansøgeren skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere.
 • Ansøgeren skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Ansøger skal have bestået 9. klasses afgangsprøve eller bestået Prøve i Dansk 3.
 • Barnet kan ikke samtidig benytte et andet pasningstilbud.
 • Ansøgeren er ikke omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

Hvordan kan jeg dokumentere, at jeg ikke har nogen anden indtægt?

Når der ansøges om tilskud til pasning af eget barn, laves der samtidig en tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke har anden indtægt i perioden, hvor tilskuddet modtages. Viborg Kommune vil løbende føre kontrol.

Tilbud fra Sundhedsplejen

Når du passer dit eget barn, vil du fortsat modtage et tilbud fra Sundhedsplejen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er selvstændig?

Som selvstændig må du gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn, men der må ikke være nogen indtægt samtidig.

Hvad sker der når jeg ikke længere får tilskud?

Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud efter kommunens regler for pasningsgaranti.

Løbende evaluering

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 14.09.2021, at ordningen skal evalueres med henblik på en evt. forlængelse ud over perioden fra 2022-2023. Derfor kan Viborg Kommune løbende sende evalueringsskemaer ud til ordningens forældre.

Selvbetjening