You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilsyn i dagtilbud

Viborg Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering.

På dagtilbudsområdet skal Viborg Kommune leve op til forskellige love og paragraffer.

I Dagtilbudsloven §5 står der, at kommunen skal føre tilsyn med, at loven bliver overholdt på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer til forældre og børn, lever op til det serviceniveau, som byrådet har besluttet.

I retssikkerhedsloven § 16 står der, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst. Tilsynet omfatter både indholdet af dagtilbuddene og den måde, opgaverne bliver udført på.

I serviceloven § 146 står der, at kommunen skal føre tilsyn med de forhold, børn og unge under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever under.

Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:

 • Det pædagogiske indhold i dagtilbuddene
 • Måden opgaverne bliver udført i dagtilbuddene
 • Økonomiske forhold
 • Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

 • Kommunale institutioner; herunder de samdrevne institutioner
 • Selvejende institutioner
 • Private institutioner
 • Puljeinstitutioner
 • Den kommunale dagpleje

Der foregår løbende et uformelt tilsyn i samarbejdet mellem dagtilbuddene og forvaltningen.

Hvert andet år fører vi et formelt tilsyn, der bliver fulgt op af møder, hvis der er behov.

Inden et tilsyn indhenter vi information om institutionen på følgende måder:

 • Dagtilbudslederen udfylder et tilsynsskema, som indeholder spørgsmål om f.eks. børnenes trivsel og udvikling, ledelse og samarbejde, og personalets kvalifikationer og kompetencer
 • Dagtilbuddets pædagogiske læreplan
 • Resultater fra TOPI (Trivsel på Tværs) og Sprogvurderingen
 • Observationer fra det anmeldte tilsynsbesøg

Det pædagogiske tilsyn

Vi tager på anmeldte tilsynsbesøg, der varer tre timer. Her observerer vi den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.

Viborg Kommune vil gerne gøre mere end at leve op til lovgivningen. Vi har en ambition om, at alle børn og forældre skal møde dagtilbud af høj kvalitet, hvor det at være barn har værdi i sig selv. Vi ønsker, at der skal være en sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det også en del af vores tilsynsmateriale.

 

Tilsynssamtalen

Tilsynssamtalen foregår som en dialog mellem forvaltningen og lederen i dagtilbuddet. Derudover deltager områdelederen samt en pædagogisk personalerepræsentant fra dagtilbuddet i samtalen.

 

Tilsyn med økonomiske forhold

Dagtilbuddets leder og økonomiafdeling foretager budgetkontrol hver måned på kommunale og selvejende dagtilbud.

 

Tilsyn med legepladssikkerhed

Legepladser bliver en gang om året tjekket af en certificeret legepladsinspektør ved Teknik og Miljø forvaltningen.

 

Tilsyn med brandforhold

Dagtilbudslederen sørger for, at et certificeret firma gennemfører et brandtilsyn en gang om året.

 

Tilsyn med hygiejne og sundhed

Viborg Kommune følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

 

 

Overordnet tema for tilsynet: Det pædagogiske læringsmiljø

Ifølge Dagtilbudslovens § 7-9 skal dagtilbuddene arbejde med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det gør vi ved at sætte fokus på bl.a.:

 • Det pædagogiske læringsmiljø
 • Børnesyn
 • Forældresamarbejde
 • Dannelse og børneperspektiv
 • Tag hånd om udsatte børn i rette tid
 • Sammenhæng og overgange
 • Leg
 • Børnefællesskaber
 • Læring 

Efter vi har gennemført tilsynet, laver tilsynsførende en tilsynsrapport. Heri fremgår det i hovedpunkter, hvordan dagtilbuddet arbejder i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner, der skal følges op på.

Tilsynsrapporten ligger på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Efter tilsynssamtalen laver dagtilbuddets leder og områdeleder en udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem tilsynsførende og leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med udvalgte indsatsområder. Der bliver løbende fulgt op på planen.

Kontakt

Cita Ammitzbøll

Pædagogisk konsulent

Tlf: 61 89 06 55

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Michael Grarup Broe Møller

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 22