You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilsyn i dagtilbud

Vi er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering.

Kvalitet i dagtilbud i Viborg Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Viborg Kommune

Når I forældre og jeres børn møder et dagtilbud i Viborg Kommune, skal I opleve, at der er gode ramme for, at jeres børn kan trives, udvikle sig og blive så dygtige de kan. Det er dagtilbudsloven med til at sikre. Viborg Kommunes målsætning er, at alle børn skal have lys i øjnene og mestre eget liv.

Kvaliteten i Viborg Kommunes dagtilbud er understøttet af kommunes Sammenhængsmodel og Børn & Unges fire syn.

I kan læse mere om Sammenhængsmodellen her.

 

Det dialogiske samarbejde

I de kommunale dagtilbud er der en vedvarende dialog mellem tre parter:

 • De tilsynsførende
 • dagtilbuddene
 • dagtilbudschefen.

Ledelseslinjen er aktiv i opfølgningen på tilsynet, og I kan som forældre have tillid til, at rammerne om jeres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse følges tæt.

Tilsyn med afsæt i data og fokus på udvikling

Viborg Kommune fører lovpligtigt tilsyn med alle vores dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Det gør vi gennem et datainformeret og udviklende tilsyn. Vi mener, at data er et godt afsæt for vores dialoger om at blive bedre. Data kan eksempelvis være observationer af praksis. 

Med det lærende sigte i tilsynet understøtter vi gensidigt hinanden i at blive deltagere i professionelle læringsfællesskaber, hvor alle aktører har en vigtig rolle i at skabe læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Som forældre har I også en vigtig rolle i at være i dialog med jeres barns dagtilbud, om det I ser og oplever.

I filmen kan I se, hvordan det anmeldte tilsyn forløber.

Tilsynspraksis

Tilsynet foregår over en toårig periode. Det har en tydelig sammenhæng med den øvrige kvalitetsudvikling, som foregår i Dagtilbud. Viborg Kommune gør brug af flere lovpligtige tilsynstyper, eksempelvis anmeldt og uanmeldt tilsyn, som hver har til formål at balancere mellem at være en kontrolinstans og en vedvarende, udviklende dialog.

Anmeldt tilsyn

Et anmeldt tilsyn er der, hvor vi på forhånd har aftalt tidspunktet for tilsynsbesøget. Det giver dagtilbuddet mulighed for at forberede sig på tilsynsbesøget og den efterfølgende dialog. Det anmeldte tilsyn føres hvert andet år. Som optakt mødes alle parter og forventningsafstemmer omkring tilsynsprocessen. Formålet er at skabe gennemsigtighed og rum for professionel tillid, hvor vi balancerer mellem kontrol og udvikling. 

Uanmeldt tilsyn

Et uanmeldt tilsyn foregår på et ikke varslet tidspunkt. Over en toårig periode vil alle dagtilbud modtage flere opfølgende tilsynsbesøg, hvoraf minimum et vil være uanmeldt. Det uanmeldte tilsyn følges op af dialog med dagtilbuddet om den indsamlede data.

Det uformelle tilsyn

Foruden det anmeldte og uanmeldte tilsyn foregår der løbende uformelle tilsyn. Med uformelle tilsyn menes det samarbejde som finder sted mellem dagtilbuddene og forvaltningen.

Skærpet tilsyn

Hvis der konstateres bekymrende forhold i et dagtilbud, kan dagtilbudschefen iværksætte et skærpet tilsyn.

Eksempler på forhold, der kan medvirke til et tilsynsbesøg, og som efterfølgende udløser et skærpet tilsyn:

 • Konkrete og velbegrundede bekymringer f.eks. via henvendelser og klager fra forældre, borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere
 • Bekymringsvækkende medieomtale
 • Bekymringer omkring dagtilbuddets drift og ledelse; af økonomisk, såvel som pædagogisk karakter
 • En samlet vurdering fra den tilsynsførende af, at dagtilbuddet ikke lever op til gældende lovgivning og kommunens pejlemærker, politiske mål og strategier
 • Bekymringer omkring den pædagogiske kvalitet

Når dagtilbudschefen beslutter at iværksætte skærpet tilsyn, orienteres dit barn dagtilbud skriftligt om beslutningen. Her oplyses bl.a. om, hvilke forhold der skal afdækkes og rettes op på, og hvad tidsrammen er. Forældrebestyrelsen orienteres, hvis det skærpet tilsyn giver anledning til alvorlig bekymring og kræver en handleplan.

 

Metode i det pædagogiske tilsyn

Viborg Kommune er forpligtet på at sikre uvildighed i tilsynet. Det gør vi ved at tilrettelægge tilsynet, så det understøtter, at den tilsynsførende i videst muligt omfang er upartisk og kan forholde sig neutralt.

Vores ensartede metoder og systematikker medvirker til, at tilsynene i alle dagtilbuddene føres på et tydeligt grundlag.

Observation

Den tilsynsførende starter ethvert anmeldt tilsyn med at foretage observationer af dagtilbuddets praksis.

Der observeres på det generelle læringsmiljø, men også på personalets rolle ifm. etablering af læringsmiljøet. Eksempelvis observeres der på balancen mellem voksen- og børneinitierede lege samt på balance og turtagning i interaktioner – i såvel tilrettelagte pædagogiske aktiviteter som i leg og i dagligdagens rutiner.

Observationerne giver den tilsynsførende mulighed for at tage et børneperspektiv:

 • Hvordan er det at være barn her?
 • Er det et trygt og sikkert sted for mig?
 • Er læringsmiljøet stimulerende for min udvikling?
 • Kan jeg udvikle gode relationer til og med de andre børn og de voksne?

Observationer indgår også i det uanmeldte tilsyn.

Vi er opmærksomme på, at observationer er såkaldte ”øjebliksbilleder” på den pædagogiske praksis på et givent tidspunkt. Derfor står observationerne ikke alene og efterfølges af dialog og refleksioner over den sete praksis. Derudover er ledelseslinjen i de kommunale børnehuse og dagpleje forpligtet på jævnlige observationer af den pædagogiske praksis.

KVALid Tilsyn: Kvalitet i dagtilbud

Som metode til at vurdere vores observationer og den pædagogiske kvalitet, har vi valgt at anvende redskabet KVALid Tilsyn, som bygger på både international og national forskning om kvalitet i dagtilbud. I tillæg til et solidt forskningsgrundlag hviler KVALid på elementer, der går hånd i hånd med FNs Børnekonvention.

Med KVALid fører vi tilsyn med det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven:

Det pædagogiske grundlag

 • Det pædagogiske læringsmiljø og de daglige rutiner
 • Leg og læring
 • Børnesyn
 • Dannelse og børneperspektiv
 • Børnefællesskaber

De seks læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskaber

Med den tydelige sammenhæng til Den pædagogiske læreplan, står vi på en forankret kvalitetsforståelse, som er lokalt kendt af alle dagtilbuddene og bestyrelserne.

 

For dit barn betyder det blandt andet, at vi i tilsynet ser på graden af, hvorvidt børnene bliver mødt af voksne, som er bevidste om en børnecentreret praksis, og hvorvidt alle børn er inkluderet i relationer med andre børn og voksne.Tilsynets data

I tilsynsmødets dialog vil flere datakilder blive bragt i spil. Det er op til dagtilbuddet at beslutte, hvilken lokal data, de mener bedst indfanger eksempelvis børneperspektivet.

Udover børnehusets lokale data, henter tilsynet data fra følgende:

 • Observation udført af de tilsynsførende konsulenter
 • Prøvehandling: Lederobservation i eget børnehus
 • Tilsynsskema i Hjernen & Hjertet som besvares af børnehuslederen og kommenteres af tilsynsførende konsulent
 • Børnehusets pædagogiske læreplan og evaluering heraf
 • TOPI
 • Sprogvurderingen og arbejdet med sprogproceduren
 • Forrige tilsynsrapport og arbejdet med udviklingsplanen
 • Eventuelle handleplaner fra skærpet tilsyn
 • Information fra samarbejdspartnere og samarbejdsrelationer
 • Eventuelle lokale forsknings- eller udviklingsprojekter

Læs mere om den styrket pædagogiske læreplan på emu.dk

 

Tilsynsdialogen

Vi står på vores fælles grundlag for læring og ved, at vores dataindsamling og kvalitetsvurdering først får værdi og bliver meningsskabende, når vi sammen reflekterer, analyserer og sætter det i forhold til det lokale pædagogiske arbejde. Dette bliver tilsynsdialogen fornemmeste kunst og bliver en dynamisk proces.

Tilsynsdialogens udviklende og lærende sigte er bygget op over følgende:

 • Præsentation af data
 • Hvad viser data? Hvor bliver vi nysgerrige og undrende? Hvor ser vi en eksemplarisk praksis? Hvor ser vi et forbedringspotentiale?
 • Opsamling på dialogen
 • Hvilke indsatser skal prioriteres i kvalitetsudviklingen?
 • Handling og evaluering

Ved at anvende KVALid, forpligtes vi i højere grad til at inddrage børneperspektivet i drøftelsen af den pædagogiske kvalitet.

Sikkerhedstilsyn

Udover det pædagogiske tilsyn, føres der tilsyn med dagtilbuddets rammebetingelser:

Tilsyn med økonomiske forhold

Dagtilbuddets leder og økonomiafdeling foretager budgetkontrol hver måned på kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsyn med legepladssikkerhed

Legepladser bliver en gang om året tjekket af en certificeret legepladsinspektør ved Teknik og Miljø forvaltningen.

Tilsyn med brandforhold

Dagtilbudslederen sørger for, at et certificeret firma gennemfører et brandtilsyn en gang om året.

Tilsyn med hygiejne og sundhed

Viborg Kommune følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Tilsyn med rammefaktorerne

Børnehuslederne får tilsendt et tilsynsskema via Hjernen & Hjertet, som stiller en række spørgsmål til rammefaktorerne. Dels indeholder skemaet spørgsmål til ovenstående og dels spørges der ind til bl.a. normering, organisering, personalets uddannelse, førstehjælp, forældresamarbejde og tværgående overgangsarbejde.

 

Kontakt

Cita Ammitzbøll

Pædagogisk konsulent

Tlf: 61 89 06 55

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Susanne Hansen

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 22