You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Miljøvurdering af konkrete projekter

Ved visse typer anlæg, skal kommunen vurdere anlæggets påvirkning på miljøet i en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM).

Formål

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen er tidligt at få belyst konsekvensen for mennesker og miljø. Herved kan projektet tilpasses, så færrest muligt miljømæssige problemer opstår. Processen indebærer inddragelse af offentligheden.

Hvilke anlæg kræver en miljøkonsekvensvurdering?

Visse typer nyanlæg eller væsentlige ændringer ved bestående anlæg kræver miljøvurdering. Det gælder de anlæg, der er nævnt i bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screening for miljøvurdering

Visse ændringer eller nyanlæg kræver i første omgang en vurdering af, om der skal laves en miljøvurdering. Denne vurdering kaldes en screening. De anlæg, der skal screenes, fremgår af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

På baggrund af screeningen afgør kommunen, om anlægget, på grund af type, dimension eller placering, kan antages at få en væsentlig virkning på miljøet.

Digital ansøgning

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det digitalt til Viborg Kommune for at få kommunens afgørelse på, om det kræver miljøvurdering at etablere et anlæg omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

For en række projekter er der krav om, at det sker via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Kravene til indsendelse af ansøgning og ansøgningsskemaet fremgår af kapitel 3 og bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsens afsnit 3.