You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Renovering - ansøgning om tilskud

Puljen er lukket og opbrugt for 2021. Evt. ny pulje for 2022 vil bliver annonceret i det nye år.

Ejeren kan søge om støtte til renovering.
Forsamlingshuse kan også søge puljen.

 • at styrke bygningers vedligeholdelse i kommunens mindre byer/landsbyer
 • at de mindre byer/landsbyer fortsat er attraktive at bo i eller flytte til.
 • at bygningerne fremstår ordentlige og pæne.
 • at styrke bygningers oprindelige udseende og stedets historiske bygningskultur.
 • at fastholde sammenhængende bebyggelser i de mindre byer/landsbyerne.
 • at bygninger uden for de mindre byers/landsbyers afgrænsning kan i særlige tilfælde opnå støtte, såfremt disse ejendomme er beliggende ved en landsbys afgrænsning.

 • Bygningen skal være opført før 1960.
 • For at komme i betragtning, prioriteres det, at bygningerne er beliggende i Kommunens landsbyer/mindre byer eller tæt på disse
 • Bygningen skal for at komme i betragtning være lejeboliger, ejer- og andelsboliger, blandede boliger og erhverv eller forsamlingshuse.
 • Der gives kun støtte til bygningers klimaskærm (tag og facader) efter Byfornyelseslovens bestemmelser - og efter princippet ”hjælp til selvhjælp”.
 • Der gives ikke støtte til almindelig løbende vedligeholdelse.
 • Bygningen skal have en fremtrædende beliggenhed i byen/landsbyen (f.eks. ved hovedgaden, kirken, hallen, skolen m.v.)
 • Bygningsrenoveringen skal ske i respekt for bygningernes oprindelige udseende og arkitektur.
 • Skæmmende boliger tæt på en landsbyafgrænsning, og som i øvrigt opfylder kriterierne kan i særlige tilfælde opnå renoveringsstøtte.

Nedenstående punkter er i overensstemmelse med Byfornyelsesloven og dennes vejledning.

 • Tage, herunder tagrender, kviste og tårne.
 • Ydermure, herunder eventuelle facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer, som passer til husets arkitektur.
 • Døre og porte. - Nye døre skal i udseende passe til bygningens alder og arkitektur.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, herunder kældernedgange.
 • Indgangspartier, herunder udvendige trapper.

Lovgivningen giver mulighed for støtte på op til 50%, men støtten vurderes i hvert enkelt tilfælde – alt efter projektets økonomiske omfang. Erfaringsmæssigt ligger den tildelte støtte i Viborg Kommune på mellem 15-40%. Dog kan beløbet hæves til op til 75 %, hvis der er tale om særlige bevaringsværdige bygninger.

Hvordan beregnes tilskuddet?

Tilskuddet beregnes på baggrund af et tilbud på de bygningsarbejder, der søges tilskud til, og tilbuddet skal vedlægges ansøgningen. Tilskuddet kan ikke efterfølgende forhøjes, selvom de faktiske udgifter måtte overstige det beløb, der er angivet i ansøgningen.

Hvordan gives støtten?
Støtten gives som et kontant (skattefrit) tilskud til de samlede støtteberettigede udgifter, der er forbundet med istandsættelse. Du forestår selv de løbende udgifter, da tilskuddet først kan udbetales efter projektets færdiggørelse.

Ansøgningen skal sendes via ansøgningsformularen i boksen herunder.

Her kan du se "Indhold af ansøgningsskema" 

Det er en samlet oversigt over den elektroniske ansøgningsformular, så du forinden kan danne dig et indtryk af, hvad der kræves for at udfylde ansøgningen.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer