You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

2. Voksenundervisning

2.1. Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning. Disse foreninger benævnes i disse retningslinjer: aftenskoler.

Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere og debatskabende aktiviteter.

Undervisningen skal foregå i Viborg Kommune, men Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Med voksenundervisning forstås undervisning for personer over 18 år. Det kan undtagelsesvis godkendes, at der deltager enkelte personer under 18 år på holdene. Der kan godkendes undervisning af børn og voksne sammen jf. Folkeoplysningsloven § 2, stk. 2.

2.1.1. Tilskudsperioden

Der er én årlig fordeling af tilskud.
Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter ansøgningsfristen.
Tilskudsperioden følger kalenderåret.

2.1.2. Tilskudsgrundlaget

Grundlaget for tilskudstilsagn er den enkelte aftenskoles skønnede, tilskudsberettigede lønudgifter for det på ansøgningstidspunktet indeværende tilskudsår (kalenderår).

2.1.3. Tilskudsberegning

Den samlede beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til voksenundervisning fordeles iht. Folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Puljen til grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler ud fra det i afsnit 1.1.2. nævnte tilskudsgrundlag.

Puljen til supplerende grundtilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende aftenskoler, der har handicapundervisning, ud fra det i afsnit 1.1.2. nævnte tilskudsgrundlag, dog alene tilskudsberettigede lønudgifter til handicapundervisning.

Tilskudsbrøkerne angiver den andel af lønudgifterne, som det samlede kommunale tilskud til undervisning højst kan udgøre:

  • Almen undervisning: 1/3
  • Almen undervisning i tyndt befolkede områder: 5/7 - jf. afsnit 2.1.4.
  • Handicapundervisning: 7/9

Forvaltningen afgør i tvivlstilfælde, om der er tale om almen eller handicapundervisning.

Der gives ikke forhøjet tilskud til instrumentalundervisning.

2.1.3.1. Omfordeling af tilskudsmidler til voksenundervisning

Ud fra det i afsnit 2.1.2. nævnte tilskudsgrundlag foretages for indeværende tilskudsår en omfordeling af tilskudsmidler.

Udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den gældende lønsats.

2.1.4 Tyndt befolkede områder

Tyndt befolkede områder er udenfor byområderne Bjerringbro, Karup, Stoholm og Viborg. Der ydes tilskud med op til 5/7 til hold med mindst 6 og højst 8 deltagere pr. hold. Det er ikke muligt at opnå det forhøjede tilskud, såfremt tilbuddet i forvejen findes i lokalområdet.

2.1.5. Betingelser for tilskud til handicapundervisning

Ved handicapundervisning kan kun deltage personer, der er handicappede i forhold til undervisningen i det konkrete fag/emne. Det er skolelederens ansvar at sikre dette.

Hver deltager i handicapundervisning afgiver pr. hold en skriftlig erklæring til aftenskolen om, at vedkommende er handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i.

Forvaltningen kan efter ansøgning fritage en aftenskole for at indhente erklæringer.
Der kan højst være 7 deltagere på et handicaphold.

Undervisning på hold, hvor der både er handicappede og ikke-handicappede deltagere, betragtes ved tilskudsberegningen som almindelige hold.

Forvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Forvaltningen kan inden for de fastsatte regler afgøre, om betingelserne for tilskud til handicapundervisning er opfyldt.

2.1.6. Debatskabende aktiviteter

I henhold til Folkeoplysningsloven skal den enkelte forening afsætte en pulje på 10 pct. af den samlede bevilling til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Kultur- og Fritidsudvalget kan inden for rammerne af folkeoplysningsloven fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning af tilskud.

2.1.7. Fleksible tilrettelæggelsesformer

I henhold til folkeoplysningsloven kan den enkelte forening afsætte op til 40 pct. af dens samlede bevilling til aktiviteter, tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Kultur- og Fritidsudvalget kan fastsætte nærmere retningslinier for anvendelsen af puljen, herunder regler for afregning samt hvordan tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer indgår i tilskudsgrundlaget for beregning af næste års tilskud.

2.1.7.1. Den enkelte aftenskoles pulje kan anvendes til:

   • Løn til den person, der underviser (satsen fra ministeriet skal ikke følges)
   • Lederhonorar, dog højst 20 % af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
   • Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
   • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
   • Annoncering
   • Lokaleudgifter

Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen, typisk via deltagerbetalingen.

Udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes til timer med den sidste nye sats fra ministeriet og indgår i aftenskolens beregning af næste års ansøgning om tilskud til voksenundervisning.

2.1.8. Nye ansøgere

Nye ansøgere, der har søgt rettidigt om tilskud til det følgende tilskudsår, indgår i fordelingen af den samlede ramme til området.

Ansøgninger i løbet af året behandles af forvaltningen, der – i det omfang der er midler til rådighed – kan yde tilskud efter konkret vurdering.

2.1.9. Ikke tilskudsberettiget virksomhed

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Motionsgymnastik betragtes som idræt, der ikke kan få tilskud. Bevægelsesfag i øvrigt er tilskudsberettiget.

Der ydes ikke tilskud til undervisning i vand.

2.1.10. Administration af løn

Viborg Kommune varetager administration af lønninger for de foreninger, der ønsker dette. Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte, at foreninger, der er tilknyttet en landsdækkende organisation, som får tipsmidler, skal betale et af udvalget fastsat gebyr for denne serviceydelse.

2.1.11. Udbetaling af tilskud

Foreninger, der selv forestår lønudbetaling, får bevillingen ratevis udbetalt.

Foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, udbetales de 10 pct. af bevillingen til debatskabende arrangementer ultimo januar. Tilskuddet til lønninger udbetales ikke, men henstår til løbende lønudbetalinger.

2.1.12. Indgåelse af partnerskaber

Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsrådet kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, og kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for voksenundervisning til finansiering af disse opgaver.

2.2. Deltagerbetaling

Deltagerne betaler for at deltage i voksenundervisning efter disse retningslinier.Fritidsrådet kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fravige kravet om deltagerbetaling.

2.2.1. Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling (pensionister)

Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for førtids- og folkepensionister med bopæl i Viborg Kommune.

Der ydes højst tilskud til 12 personer pr. hold. Tilskuddet udbetales til den forening, der afholder undervisningen, med henblik på ydelse af en tilsvarende rabat i deltagerbetalingen.

Taksten fastsættes årligt i forbindelse med budgetlægningen.
Der gives kun tilskud til kurser afholdt i Viborg Kommune.

2.3. Afregning og afgivelse af oplysninger i øvrigt

Regnskabsperioden er kalenderåret. Forvaltningen fastsætter afregningsfrist.Oplysninger til brug for afregning af mellemkommunal betaling med andre kommuner samt oplysninger til brug for udbetaling af tilskud for pensionister indsendes halvårligt – senest ved udgangen af et halvår.

2.3.1. Overførsel af pulje til debatskabende aktiviteter til efterfølgende tilskudsår

En forening kan vælge at overføre et års helt eller delvist uforbrugte pulje til debatskabende aktiviteter til det efterfølgende tilskudsår, hvorefter det afregnes.

2.4. Regnskab og revision

Det samlede årlige tilskud til en forening, der tilbyder voksenundervisning, kan inden for den bevilgede tilskudsramme højst udgøre:

 • 1/3 af udgifterne til almen undervisning, instrumentalundervisning og foredrag
 • 7/9 af udgifterne til handicapundervisning
 • 5/7 af udgifterne til almen undervisning i tyndt befolkede områder

Tilskuddet ydes kun til tilskudsberettigede lønudgifter til lærerløn, foredragshonorar og lederhonorar. Aflønning skal for at være tilskudsberettiget ske efter reglerne i undervisningsministeriets cirkulære herom.

Tilskudsregnskab aflægges på et af forvaltningen udarbejdet skema.

2.5. Lokaletilskud

Der ydes tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. Tilskuddet ydes her forholdsmæssigt til godkendte lokaleudgifter, dog højst 75 pct. tilskud. Kommunen kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet, offentligt lokale.

Ved beregning af tilskudsgrundlaget for almindelige lokaler og andre lokaler, anvendes den til enhver tid gældende timetakst i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Ansøgning om tilskud til lokaleudgifter skal indsendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning m.v.

Der fremsendes dokumentation for afholdte lokaleudgifter.

Karin Greve

Specialist - Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsområde: Voksenundervisning / Aftenskoler

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 21