You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

3. Foreningsarbejde

3.1. Aktivitetstilskud for børn og unge

Til godkendte foreninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem under 25 år (dvs. 0-24 år inkl.), uanset medlemmets bopæl. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent.

Der ydes tilskud pr. medlem pr. aktivitet. Inden for samme aktivitet, kan et medlem kun udløse ét tilskud, uanset om aktiviteten f.eks. foregår både ude og inde, og uanset om kontingent betales i en eller flere rater. Fritidsrådet kan fastsætte en nærmere definition af aktiviteter.

For at udløse tilskud skal en aktivitet være planlagt og gennemført mindst 15 gange pr. år, og aktiviteten skal foregå over en periode på mindst 4 måneder.

Fravigelse af krav om deltagerbetaling:
Aktive medlemmer under 25 år, der af foreningen er fritaget for kontingent, fordi de fungerer som frivillige, ulønnede ledere/trænere i foreningen, kan udløse aktivitetstilskud som kontingentbetalende medlemmer.

Fritidsrådet kan derudover i særlige tilfælde godkende fravigelse af kravet om deltagerbetaling.

3.1.1. Taksten for aktivitetstilskud

Taksten pr. medlem for aktivitetstilskud fastsættes af forvaltningen, når det er muligt efter gennemgang af ansøgningerne. Fritidsrådet orienteres.

3.1.2. Tilskudsgrundlaget

Grundlaget for tilskud er foreningernes faktiske aktivitetsmedlemstal i kalenderåret før eller i foreningens senest afsluttede regnskabsår.

For nye foreninger beregnes et forventet aktivitetstilskud, der reguleres, når det faktiske medlemstal foreligger året efter.

3.1.3. Ansøgningsfrist

Der henvises til afsnit 8.

3.1.4. Udbetaling

Der henvises til afsnit 8.

3.2. Forhøjet aktivitetstilskud til handicaphold i almindelige foreninger

Der ydes forhøjet aktivitetstilskud for handicappede medlemmer (uanset alder), når følgende er opfyldt:

 • Der skal være tale om handicaphold på mindst 3 deltagere i en almindelig forening. Der ydes ikke aktivitetstilskud efter denne bestemmelse til egentlige handicapidrætsforeninger.
 • Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at de ikke kan deltage på et almindeligt hold.
 • Deltagerne skal være handicappede i forhold til den aktivitet, de deltager i.
 • Der skal være tale om aktiviteter, som foregår i medlemmernes fritid.
 • Der skal være tale om individuelle medlemskaber.

Det forhøjede aktivitetstilskud til handicaphold udmøntes som 3 × taksten for aktivitetstilskud.

Ansøgninger om nye hold skal godkendes af forvaltningen.

3.3. Tilskud til handicapidrætsforeninger

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om handicapidrætsforeninger kan godkendes under denne tilskudsordning.

I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget fastsætter Viborg Byråd den beløbsramme, der skal anvendes til tilskud til handicapidrætsklubber.

3.3.1. Aktivitetstilskud

Til godkendte handicapidrætsforeninger ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem uanset alder og bopæl.

Handicapidrætsforeninger skal opfylde følgende:

  • Der skal være tale om handicaphold.
  • Deltagerne skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at vedkommende ikke kan deltage på et almindeligt hold.
  • Deltagerne skal være handicappet i forhold til den aktivitet, de deltager i.

3.3.2. Tilskud til medhjælp til medlemmer

Inden for den afsatte beløbsramme ydes der tilskud til foreningens udgifter til aflønning af medhjælpere eller til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere, når foreningen har medlemmer, som i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter, har behov for medhjælp. Der ydes ikke tilskud til aflønning eller skattefri godtgørelse til ledere, trænere og instruktører.

3.3.3. Bevilling af tilskud

Handicapidrætsforeningerne søger en gang årligt om tilskudstilsagn. På baggrund af ansøgningerne kan der afholdes et møde, der har til formål at opnå en aftale mellem foreningerne om fordelingen af tilskudsrammen.

Forvaltningen træffer beslutning om bevilling af tilskud.

3.3.4. Udbetaling

Tilskud udbetales ratevis forud.

Viborg Kommune varetager udbetaling af lønninger for de foreninger, der ønsker dette.

3.3.5. Afregning

Tilskuddet afregnes på grundlag af faktiske lønomkostninger eller foreningens oplysninger om udgifter til skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere.

3.4. Kursustilskud

Der ydes 80 pct. tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne aktive og ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner.
Der ydes ikke tilskud til befordring.

Ordningen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser.

Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring samt lokaleudgifter.
Ansøgningsfristen fastsættes af forvaltningen.

Ved ansøgning anvendes en særlig ansøgningsblanket suppleret med en kursusbeskrivelse samt dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt.

Tilskuddet pr. deltager pr. kursus kan højst udgøre 3.000 kr.
Der skal være tale om i foreningen aktive instruktører/trænere/ledere.

Kurset skal foregå i Danmark.

Fritidsrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser.

3.5. Lokaletilskud

Godkendte foreninger, der er hjemmehørende i Viborg Kommune og som udøver folkeoplysende aktiviteter, kan søge lokaletilskud. Lokalerne skal ligge i Danmark eller i Sydslesvig.

3.5.1. Tilskud

Der ydes lokaletilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Supplerende bestemmelser for Viborg Kommune:
Til godkendte lokaleudgifter ydes tilskud med 73 pct. af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter. Der foretages ikke fradrag for medlemmer over 25 år.

Ved beregning af tilskudsgrundlaget for almindelige lokaler og andre lokaler, inkl. ridehaller, anvendes den til enhver tid gældende timetakst i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Tilskudsloft for idræts- og svømmehaller.
Til idræts- og svømmehaller ydes ligeledes tilskud med 73 pct.

Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter nærmere bestemmelser om beregning af lokaletilskud.

Der ydes ikke lokaletilskud til kommunale lokaler, hverken kommunale lokaler i Viborg kommune eller kommunale lokaler i andre kommuner.

3.5.2. Ansøgningsfrist

For opnåelse af tilskud det efterfølgende år skal der indsendes budget over foreningens forventede lokaludgifter, jf, retningslinjer afsnit 8.

Der skal senest 4 måneder efter afslutning af foreningens regnskabsår, indsendes lokaletilskudsregnskab, vedlagt fornøden dokumentation for udgifter og betaling. Forvaltningen afgør, hvad der er fornøden dokumentation.

3.5.3. Udbetaling

Forvaltningen fastsætter udbetalingsterminerne jf. retningslinjer afsnit 8.

3.5.4. Nye lokaleudgifter

Der skal indsendes ansøgning om tilskud til nye/forøgede lokaleudgifter senest 1. maj året før.

Ved nye lokaleudgifter forstås udgifter, som kommunen ikke tidligere har givet tilskud til.

Ansøgninger om nye lokaletilskud, der ikke tidligere har været givet bevilling til, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til stillingtagen.
Forvaltningen tager stilling til mindre, nye bevillinger af lokaletilskud.

Almindelig, løbende vedligeholdelse er tilskudsberettiget efter gældende praksis.
Øvrig og større vedligeholdelsesarbejde skal – for at kunne opnå tilskud – forelægges forvaltningen til forhåndsgodkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

1. Viborg Kommune kan undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kultur- og Fritidsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

2. Kultur- og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

  • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
  • Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved eksisterende lejemål indebærer merudgifter for byrådet
  • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for byrådet, eller 
  • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for  Byrådet.

3.6. Tilskud til folkeoplysende juniorklubber

Der gælder en særlig tilskudsordning for godkendte juniorklubber, som henhører under folkeoplysningsloven.

Klubberne skal have til formål at samle børn og unge på 4.-7. klassetrin til virksomhed og samvær i deres fritid.

Viborg Byråd afsætter en beløbsramme til fordeling mellem klubberne.
Forvaltningen forestår fordelingen af rammen.

Denne tilskudsordning henvender sig alene til godkendte juniorklubber for børn og unge i 4.-7. klasse.

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om en ny klub kan godkendes efter denne ordning.

I vurderingen indgår, at denne tilskudsordning er tiltænkt klubber i mindre bysamfund, hvor der ikke findes kommunale klubtilbud.

Der ydes et samlet tilskudstilsagn til den enkelte klub.
For at kunne få tilskud efter denne ordning, skal den enkelte klub have:

 1. mindst 10 aktive, kontingentbetalende medlemmer,
 2. mindst 5 ugentlige åbningstimer i sæsonen,
 3. åbent i mindst 35 uger om året.

Tilskuddet ydes som:

 1. et grundtilskud pr. klub.
 2. et tilskud pr. aktivt, kontingentbetalende medlem.

Taksterne for grundtilskud og tilskud pr. medlem fastsættes i forbindelse med budgetlægningen.

Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det årlige beløb, medlemmet selv betaler i kontingent.

Tilskudsperioden er kalenderåret.

Der indsendes årligt ansøgning indeholdende plan for klubbens virksomhed.

Forvaltningen fastsætter ansøgningsfrist jf. retningslinjer afsnit 8.

Udbetaling af tilskud:
Tilskud udbetales ratevis forud.

Regnskab:
Klubberne indsender revideret tilskudsregnskab inden en af Kultur- og Fritidsudvalget fastsat frist.

Regnskabet skal vise klubbens samlede virksomhed og skal herunder indeholde oplysninger om klubkontingenter – herunder antallet af medlemmer, inventar og materialeudgifter inkl. udgifter til hobbyvirksomhed.

Der vedlægges endvidere en inventarliste.

3.7. Indgåelse af partnerskaber

Fritidsrådet kan beslutte at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Kultur- og Fritidsudvalget kan i den forbindelse beslutte at anvende en del af budgetrammen for tilskud til frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde til finansiering af disse opgaver.