You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vedtægter for Kulturelt Samråd

Her kan du læse vedtægterne for Kulturelt Samråd i Viborg Kommune.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kultur & Udvikling.

§ 2. Formål

Kulturelt Samråds formål er:

1. at koordinere kulturelle aktiviteter samt at fungere som informations- og kontaktorgan for samrådets medlemmer, andre kulturelle organisationer, kommune og statslige myndigheder, pressen samt interesserede private.

2. efter ansøgning fra foreninger at fordele de af Viborg Kommune bevilgede midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer.

3. at virke for gennemførelse af kulturelle arrangementer og aktiviteter.

4. at virke for, at kulturelle arrangementer gennemføres i samarbejde mellem flere foreninger m.fl., så der på denne måde skabes kulturelle netværker på tværs i Viborg Kommune.

5.
at virke som service- og rådgivningsorgan for nystartede foreninger og andre aktører med et kulturelt sigte.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlem optages alle foreninger og organisationer med hjemsted og virke i Viborg Kommune, når de som formål arrangerer eller formidler kulturelle aktiviteter, der henvender sig til offentligheden, eller når de på amatørmæssig basis er udøvere af disse aktiviteter.

Stk. 2. Enkeltpersoner, foreninger med idrætslige aktiviteter, oplysningsforbund, hobbyklubber samt politiske foreninger kan ikke optages. Dog kan underafdelinger af sådanne foreninger/institutioner optages, såfremt de har et kulturelt formål, og deres medlemsforhold og regnskab kan holdes adskilt fra hovedforeningens.

Stk. 3. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Anmodningen skal være vedlagt vedtægter/oplysninger om formål og aktivitetsoversigt for det foregående år.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis ansøgeren ikke opfylder de i § 3, stk. 1, angivne kriterier for optagelse. Afslag på optagelse kan forelægges førstkommende general-forsamling, hvis den pågældende ansøger anmoder herom.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de almindelige medlemsforpligtelser, eller som handler til skade for samrådet. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer træffer endelig afgørelse.

Stk. 6. Udmeldelse af samrådet kan ske til enhver tid. Meddelelsen om udmeldelse skal ske skriftligt og stiles til bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Samrådets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, idet 4 medlemmer er på valg i ulige år og 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Desuden vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Foreninger eller organisationer kan kun hver have et medlem i bestyrelsen.

Stk. 2. Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, yder Samrådet sekretariatsbistand, og deltager i møderne uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med et formandskab bestående af en formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. En suppleant indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et medlems varige forfald.

Stk. 5. Formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter endvidere retningslinjer for tildeling af tilskud. Retningslinjerne skal respektere de principper for fordeling af tilskud, der er godkendt af Byrådet.

Stk. 9. Bestyrelsen afgør, om et bestyrelsesmedlem i en given sag er inhabil.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Samrådets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. februar. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i lokalpressen med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Indkaldelsen skal tillige indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår, og hvilke der er villige til at
modtage genvalg.

Stk. 3. Alle samrådets medlemmer har hver 1 stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Indkomne forslag (uden for ovennævnte punkter)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 4, stk. 1.
  7. Eventuelt

Stk. 5. Indkomne forslag skal senest 8 dage før generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af samrådets medlemmer fremsender skriftlig begæring herom ledsaget af en begrundelse. Bestyrelsen er da pligtig at indkalde til mødet i løbet af én måned med sædvanligt varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er bestemt. Afstemningen sker skriftligt, hvis ét tilstedeværende medlem ønsker dette.

Stk. 8. Afstemningen kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

§ 6. Anvendelse af tilskudsmidler

Stk. 1. Samrådets arbejde sikres gennem tilskud fra Viborg Kommune. Samrådet kan desuden modtage og forvalte andre offentlige eller private midler.

Stk. 2. Af de samlede midler afsættes en dispositionssum, så bestyrelsen har mulighed for løbende at yde tilskud. Summen fastsættes af generalforsamlingen, og kan højst udgøre 15% af samrådets samlede bevilling.

Stk. 3. Alle foreninger og organisationer, som er hjemmehørende i Viborg Kommune og medlem af Kulturelt Samråd, kan søge om tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer i kommunen.

Stk. 4. Samrådet, ved bestyrelsen, tager stilling til de indkomne ansøgninger, og fordeler de bevilgede midler efter retningslinier, der er tilgængelige og kendte for samrådets medlemsforeninger. Retningslinjerne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Stk. 5. Samrådet udbetaler tilskud 2 gange om året hertil. Ansøgning om støtte skal indsendes inden den 15. februar eller 15. september.

Stk. 6. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten og budget for arrangementet. For enkeltarrangementer, der har et samlet budget på mere end 100.000 kr., skal der efterfølgende indsendes et regnskab, som er revideret af revisor.

Stk. 7. Samrådet kan yde støtte både som tilskud og som underskudsgaranti.

Stk. 8. Kulturelt Samråd yder ikke tilskud til administrationsudgifter (kontorhold) og tilsvarende udgifter.

Stk. 9. Viborg Kommune fastsætter regler for aflæggelse af regnskab for de foreninger, der modtager tilskud fra samrådet.

§ 7. Budget, regnskab og revision

Stk. 1. Samrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab, inden forelæggelsen på den ordinære generalforsamling senest den 15. februar.

Stk. 3. Viborg Kommunes Revision varetager revisionen af foreningens regnskaber.

Stk. 4. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et forslag til overordnet budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges til vedtagelse på den ordinære generalforsamling senest den 15. februar. Uforbrugte midler fra det foregående år kan efter godkendelse af Viborg Byråd overføres til næste års budget.

§ 8. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Samrådet forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Samrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, som til enhver tid tilhører samrådet. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de af samrådet påhvilende forpligtelser.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Beslutning om ændring af samrådets vedtægter kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Opnås dette flertal ikke på mødet, indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel. Denne forsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. Samrådets vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

§ 10. Samrådets opløsning

Stk. 1. Til samrådets opløsning kræves, at 2/3 af dets medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås dette flertal ikke på mødet, afholdes efter 20 dage en ekstraordinær generalforsamling, som kan beslutte opløsningen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 2. Samrådets eventuelle aktiver tilfalder ved opløsningen Viborg Kommune.

Vedtægter godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget
10. januar 2008.

Vedtægtsændringer vedtaget på samrådets generalforsamling 28. september 2020 og igen 31. januar 2023. Seneste vedtægtsændringer godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 21. februar 2023.

Kontakt

Kirsten Johansen

Overassistent, Idræt og Folkeoplysning

send sikker mail

Tlf: 87 87 30 03