You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Der er visse regler, og du har forskellige muligheder for at håndtere dit regnvand - faskine, regnbed, beholder eller LAR. I folderen ”Regnvand som en ressource” herunder finder du inspiration til din egen regnvandshave.

Der gælder bestemte regler for håndtering af regnvand - se dem herunder.

Store mængder regnvand til kloakken kan give problemer i kloaksystemet.

Det kan være i form af oversvømmelser i kældre og på veje, eller at der udledes af opspædet spildevand til vandmiljøet.

Derfor har Viborg Kommune angivet en begrænsning på, hvor meget regnvand du som grundejer må aflede direkte til kloakken.

I spildevandsplanen er der for hvert kloakopland (bebygget område) angivet en afløbskoefficient.

Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor stor en del af det regnvand, der falder på en matrikel, som du må aflede til kloakken, uden at det skal forsinkes inde på grunden.

Du kan beregne afløbskoefficienten ved hjælp af dette skema (Excel).

Afløbskoefficienten skal bruges her: 

  • Ved opførelse af en ny ejendom skal afløbskoefficienten overholdes.
  • Ved udvidelse af eksisterende ejendomme gælder, at vandafledningen ikke må stige, hvis afløbskoefficienten er overskredet.
  • Når eksisterende ejendomme omkloakeres i forbindelse med totalrenovering af ejendommens byggeri, bliver hele byggeriet dog omfattet af kravet til afløbskoefficienter. 
  • Hvis en ejendom ønskes befæstet mere, end spildevandsplanen giver mulighed for, skal vandet forsinkes på grunden i rørbassin eller lignende, så den maksimale vandafledning fra ejendommen er i overensstemmelse med den maksimale vandafledning, der følger af afløbskoefficienten.
  • Når kloaksystemet på eksisterende ejendomme omlægges delvist i forbindelse med en delvis renovering af ejendommens byggeri, skal den del af kloaksystemet, der omlægges, indrettes, så de fastsætte afløbskoefficienter overholdes. 

Tag- og overfladevand kan nedsives i faskine, hvis jordbunden er egnet til det.

Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den.
Det kan dog være en god idé at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner.

Etablering af en faskine til nedsivning af tag- og/eller overfladevand kræver tilladelse fra Viborg Kommune. Læs mere om det og find ansøgningsskema her.

Udledning af tag- og overfladevand til vandløb, sø, grøft eller dræn kræver tilladelse fra Viborg Kommune.

Ansøgninger om tilladelse foregår gennem det digitale ansøgningssystem ”Byg og Miljø”.

Har du brug for vejledning, kan du finde svar på mange spørgsmål her.

Kontakt Viborg Kommune for yderligere oplysninger.

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12