You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lavbundsprojekt - Skals Ådal ved Hærup Sø

Jordfordelingen er afsluttet. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2024.

Status og seneste nyt

August 2023

Energinet har givet dispensation til anlægsarbejde og afværgeforanstaltninger ved deres højspændingsmaster i det vestlige projektområde. Detailprojektering, ansøgning om myndighedstilladelser og udbud af anlægsopgaven kan nu færdiggøres. Projektet er forlænget til 1. oktober 2024. Anlægsarbejdet forventes gennemført i midten af 2024.

Marts 2023

På grund af meget langvarige forhandlinger med Energinet om afværgeforanstaltninger ved de højspændingsmaster, der står i det vestlige projektområde er detailprojektering og den øvrige myndighedsbehandling ikke afsluttet endnu. Der er derfor heller ikke gennemført anlægsarbejde.

Det forventes at blive nødvendigt at søge om en projektforlængelse.

22. juni 2022

Skæringsdatoen for jordfordelingen er fremrykket til 1. juli 2022. Der var kendelsesmøde på Vammen Kro den 20. juni. Projektarealet er samtidig reduceret til ca. 79ha. Det næste der sker er

  • udarbejdelse af et detailprojekt for anlægsarbejdet
  • søge myndighedstilladelser
  • anlægsopgaven skal i udbud.

Det forventes at anlægsarbejdet afsluttes i år.

Efterår 2021:

Landbrugsstyrelsen er godt i gang med jordfordelingen. Det er stadig vanskeligt at finde nok erstatningsjord, så skæringsdatoen for jordfordelingen er udsat til den 1. december 2022. Lodsejerne er informeret.

Den 1. november 2021 blev der afholdt et lodsejermøde på Vammen Kro, hvor lodsejerne havde mulighed for at stille spørgsmål til både jordfordelingen og detaljerne i de planlagte tiltag i projektet. 12 lodsejere deltog i mødet.

Projektbeskrivelse

Formålet med et eventuelt projekt vil være at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra projektområdet Det kan ske ved ekstensivering af driften på landbrugsjorde på de kulstofrige lavbundsarealer.

Projektområdet omfatter knap 115 ha.

Der er 20 lodsejere i området.

Kommunen vil som det første tage kontakt til alle de involverede lodsejere og opdatere den ejendomsmæssige forundersøgelse.

Derefter vil arbejdet med jordfordelingen, som foretages af Landbrugsstyrelsen, gå i gang.

Historik

Viborg Kommune søgte i januar 2018 Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet, hvilket der blev givet afslag til i maj 2018.

Efterfølgende er beregningsmetoden for fosfor-balancen i vådområde- og lavbundsprojekter blevet tilrettet. For projektet ved Hærup Sø viste den nye beregning stadig en frigivelse af fosfor, men i et meget mindre omfang.

Kommunen har derfor i foråret 2019 genfremsendt ansøgning om tilskud, som blev bevilget i oktober 2019.

Kort

Lodsejermøde

1. november 2021

Efter ønske fra lodsejerne blev der afholdt et møde på Vammen Kro. Der var mulighed for at stille spørgsmål til Landbrugsstyrelsen om jordfordelingen og få mere at vide fra kommunen og rådgiveren (WSP) om detaljerne i de planlagte tiltag i projektet.

12 lodsejere deltog i mødet.

20. august 2020

Lodsejermødet var velbesøgt, og der blev nedsat et lodsejerudvalg.

Generel proces for et lavbundsprojekt

Støtte til dette projekt

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - 
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.
Link til EU-kommissionen.

Kontakt

Hanne Stadsgaard Jensen

Tlf: 87 87 55 73

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71