You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Skjern Hovedgaard

Vådområdeprojektet er anlagt i efteråret 2021 - se dronefotos fra området.

Vådområdet, der ligger i Nørreådalen op mod kommunegrænsen mod øst, er blevet etableret i efteråret 2021.

 • Området var tidligere drænet ved at pumpe vandet fra det dyrkede område ud i Nørreåen. Pumpen er nu fjernet, og der er lavet et overløb i diget ud mod Nørreåen. Her løber vandet fra det nye søområde på ca. 14 ha ud i Nørreåen.
 • Vandløbet ”Karmark Mølleenge” havde tidligere direkte udløb i Nørreåen, men er nu ledt ind i vådområdet.
 • En delstrøm af vandet fra Karmark Møllebæk ledes også ind i vådområdet.
 • I det intensivt drænede område mod nord i projektområdet er alle drænbrønde fjernet, og alle dræn er bragt ud af funktion.

Da anlægsarbejdet var ved at være færdigt, kom der et stort regnvejr. Vandet steg i Nørreåen, og ved overløbet i diget mellem Nørreåen og vådområdet løb vandet fra Nørreåen ind i vådområdet, så hele søområdet blev fyldt med vand på ca. et døgn. Sangsvaner ænder og gæs indtog straks det nye vådområde.

Detailprojekt er udarbejdet af COWI, og anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark.

Fotos fra det færdige søområde og mere om processen kan ses herunder.

Det samlede vådområde bliver på ca. 70 ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på 5,8 tons N/år – til gavn for Randers Fjord.

Ved etablering af projektet fjernes pumpen, der i dag afvander arealet ved Skjern Hovedgaard. Nå pumpen fjernes, vil der opstå en lavvandet sø på ca. 13 ha.

De intensive dræninger på arealerne i hele projektområdet lukkes.

En del af vandføringen fra Karmark Møllebæk føres ind i vådområdet.

Se projektbeskrivelse og kort herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde den 23. februar 2015 i forbindelse med forundersøgelsen.

I forbindelse med realiseringen er der afholdt individuelle møder med de tilbageværende lodsejere. Ved jordfordelingen har Landbrugsstyrelsen opkøbt størstedelen af arealet i projektområdet.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har etforslagtil et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til enforundersøgelseom mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - Enteknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - Enejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret påfrivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpassetrealiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Link til EU-kommissionen:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

Fotos

Udsigt over Nørreåen og ny sø

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58