You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandområdeplanerne - de tidligere vandplaner - er i 3. og sidste planperiode.

EU´s medlemslande vedtog i 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand får ”god tilstand”.

Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer, der skal sikre, at miljømålene for vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvandet nås.

Vandområdeplanerne er således samlede planer for at forbedre det danske vandmiljø.

Vandrammedirektivet opererer med 6-årige planperioder.

De første vandplaner omfattede perioden 2009-2015, og de nugældende vandområdeplaner løber fra 2015-2021.

Arbejdet med vandområdeplaner 2021-2027 er igangsat i 2019 med høring og vedtagelse af et arbejdsprogram og en tidsplan for arbejdet.

En vurdering af vandområdernes tilstand (kaldet basisanalysen) blev offentliggjort den 22. december 2019.

Et udkast til vandområdeplaner forventes sendt i høring, men arbejdet er forsinket, og det er pt. ikke er kendt, hvornår planerne kommer i høring

De endelige planer skulle efter tidsplanen blive offentliggjort senest den 22. december 2021, men tidspunktet forventes udsat. 

Det gældende vandrammedirektiv og implementeringen i dansk lovgivning beskriver ikke, hvad der skal ske efter 2027. Det forventes, at EU afklarer dette. 

Du kan læse nærmere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside (eksternt link). 

Det er staten, der er vandplanlægningsmyndighed.

Kommunerne udmønter dele af vandområdeplanernes indsatsprogram.

Det omfatter bl.a. planernes supplerende foranstaltninger – dvs. konkrete indsatser i søer og vandløb, etablering af vådområder og indsatser i forhold til punktkilder (bl.a. renseanlæg, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, udløb fra industri og dambrug). 

Desuden bidrager kommunerne gennem myndighedsopgaver til de grundlæggende foranstaltninger, der gennemfører EU-lovgivning, og som allerede er fastsat i sektorlovgivningen, samt evt. yderligere foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på gennemførelse af EU-forpligtelser.

Den eksisterende miljølovgivning indeholder i vidt omfang grundlæggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet.

Det gælder f.eks. lovgivning og bekendtgørelser, der gennemfører nitratdirektivet, badevandsdirektivet, drikkevandsdirektivet og byspildevandsdirektivet.

Anders Haugstrup Andersen

Tlf: 87 87 55 51