You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skolebestyrelser

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang, kan du stille op som kandidat, når der i foråret 2022 skal vælges nye skolebestyrelser. De nye skolebestyrelser tiltræder fra august 2022.

Du får direkte indflydelse på vigtige spørgsmål om dit barns skolegang, hvis du er medlem af skolebestyrelsen. Det kan for eksempel være spørgsmål som: Udfordrer skolen eleverne på den rigtige måde? Er skolen god nok til at skabe trivsel for alle elever? Hvilke principper skal gælde for samarbejdet med forældrene i skolen? 

Alle folkeskoler i Viborg Kommune har en selvstændig bestyrelse, som arbejder med at skabe gode rammer for læring – både for elever og personalet. 

En skolebestyrelse består i Viborg Kommune af repræsentanter fra 

 • Forældrene  
 • Personalet fra skolen 
 • Eleverne  

En af forældrerepræsentanterne er formand for bestyrelsen.

Undervisningen 

Skolens fysiske forhold 

Skolefritidsordningen 

Undervisningens organisering 

Skole/hjem-samarbejdet 

Elevernes placering i klasser 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

Elevernes timetal 

Udbud af valgfag 

Specialundervisning 

Underretning af hjemmet af elevernes udbytte af undervisningen 

Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling) 

Budgettet 

Undervisningsmidler 

Ordensregler

Skolens læseplaner 

Større forsøgs- og udviklingsarbejde 

Ansættelse af ledere og lærere 

Alle spørgsmål, der vedrører skolen

Hvordan stiller jeg op?

Pladserne i en skolebestyrelse bliver fordelt via valg. Du har mulighed for at stille op på flere måder:

 • På forældremøder inden valget
 • På valgmødet i marts
 • Ved at henvende dig til skolens leder

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, finder du blanketten til kandidatopstilling på skolens kontor.

Hvem kan stille op, og hvem må stemme til skolebestyrelsen?

Forældrerepræsentanter bliver valgt af og blandt forældre. For at du kan stille op til eller stemme til skolebestyrelsen, er der nogle betingelser, du skal opfylde:

 • Du skal have forældremyndighed over dit barn.
 • Dit barn skal være indskrevet i skolen på valgtidspunktet eller skoleplaceringen skal være endeligt fastlagt inden valget, hvis dit barn ikke bor i skoledistriktet. Det gælder også de de, der har indskrevet dit barn i børnehaveklasse med start i august.
 • Hvis I ikke er gift, men har fælles forældremyndighed, har I begge valgret/er valgbare.
 • Hvis I er skilt og har fælles forældremyndighed, opfordrer vi den forælder, der ikke bor sammen med barnet, til at undersøge, om han eller hun er optaget på valglisten.
 • Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske om det over for skolens leder. Du kan læse bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser §§ 5-7, der beskriver præcist, hvilke personer der kan stille op og stemme.
 • Valg finder sted på grundlag af valglister, som skolen udarbejder. Du skal kontakte skolen for at blive optaget på valglisten.

Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

På alle folkeskolerne er der ordinært valg til skolebestyrelsen i året efter et kommunalvalg. Det er den enkelte skoles bestyrelse, der vedtager, om de ønsker at holde forskudte valg. Forskudte valg bliver holdt hvert andet år.

Skolerne skal holde ordinære og forskudte valg senest den 15. maj

Hvis et medlem af skolebestyrelsen udtræder, skal der findes et nyt medlem. Er der ikke valgt en suppleant ved valget, skal der hurtigst muligt holdes et suppleringsvalg.

Hvor lang er valgperioden?

Valgperioden for forældrerepræsentanter er 4 år. Du kan ønske kun at blive valgt for 2 år. Har du spørgsmål, kan du kontakte skolens ledelse.

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august i det år, valget er foretaget.

Suppleanter og valgte medlemmer ved suppleringsvalg fortsætter den valgperiode, som er gældende for den ledige plads.

Hvor mange skal vælges til skolebestyrelsen?

 • På skoler, som kun holder ordinære valg (hvert 4. år), vælges i det år, der følger efter nyvalg til Byrådet 7 forældrerepræsentanter plus et antal suppleanter
 • På skoler med forskudte valg (hvert andet år) vælges der i det år, der følger efter nyvalg til Byrådet, 4 forældrerepræsentanter og 2 år efter vælges 3 forældrerepræsentanter plus begge gange et antal suppleanter
 • BEMÆRK, at der gælder særlige bestemmelser for Brattingborgskolen, Sparkær/Mønsted Skoler, Ulbjerg/Skals Skoler og Rosenvængets Skole. Se Styrelsesvedtægten §1, stk.1
 • Se Folkeskolelovens §42, stk. 1 vedr. antal medlemmer på skoler med flere afdelinger og/eller specialklasser

Hvordan foregår afstemningen?

Valget til skolebestyrelsen foregår som enkeltmandsvalg. Afstemningen foregår elektronisk i en 7-dages periode, der skal være afsluttet senest den 15. maj.

Senest 2 uger efter valgmødet indkalder skolens leder kandidaterne til et møde, hvor de kan aftale fredsvalg og beslutte, hvem der skal være ordinære medlemmer og suppleanter.

 

Tidsplan for bestyrelsesvalg 2022

Tidspunkt 

Beskrivelse af indhold

Primo februar

Information om skolebestyrelsesvalg og valgmøde på Aula.

Primo februar – 22. marts 2022

Kandidater har mulighed for at stille op til bestyrelsesvalget ved eventuelle forældremøder.

Uge 8

Bekendtgørelse af valget og valgmøde i annonce i lokalaviserne.

2. marts 2022 – 18. marts 2022

Forældre m.fl., som ikke bor sammen med barnet, har mulighed for at søge om optagelse på valglisten ved henvendelse til skolens leder.

23. marts 2022

VALGMØDE på de enkelte skoler – tid og sted på de enkelte skoler vil fremgå af Aula

1. april 2022

Frist for kandidatopstilling til skolens leder.

6. april 2022

Evt. fredsvalg

7. april 2022

Meddelelse på Aula og skolens hjemmeside om resultatet, hvis der har været fredsvalg.

19. april 2022

Kandidaternes frist til at aflevere til skolens leder, hvis han/hun ønsker at beskrive holdninger og synspunkter i det materiale, som sendes ud til forældrene i forbindelse med valget.

Uge 17

Bekendtgørelse i lokalaviserne om, hvilke skoler der holder elektronisk valg.

22. april 2022

Orientering på Aula til forældrene om afstemning og adgang til stemmemateriale.

 

3. -9. maj 2022

7 dages elektronisk valgperiode.

10. maj 2022

Resultatet af valget bliver offentliggjort på Aula og skolens hjemmeside.

1. august 2022

Den nye skolebestyrelse tiltræder.

Kontakt

Bente Lis Vinther

Specialist

Tlf: 87 87 10 14