You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Fynbohus

Fynbohus er et døgndækket botilbud beliggende i Vammen for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.

Om Fynbohus

Botilbuddet Fynbohus er centralt beliggende i landsbyen Vammen, ca. 15 km. fra Viborg, tæt ved indkøb og med gode busforbindelser til Viborg og Hobro.

Antal pladser

Fynbohus består af 22 selvstændige boliger samt 2 aflastningsboliger. Derudover er der tilknyttet fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Fynbohus' fokus

Vi lægger vægt på at sætte den enkelte borger i centrum, og at borgerne mødes med respekt og tillid samt oplever tryghed i udvikling, livskvalitet, nærvær og fællesskab.

Støtte i dagligdagen

På Fynbohus får borgerne støtte til:

  • Udvikling og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder
  • Deltagelse i det sociale samvær/fællesskab - udvikling af sociale kompetencer
  • Verbale og nonverbale kommunikationssystemer ved kommunikative vanskeligheder
  • Træffe valg og få indflydelse på egen situation
  • Personlig hygiejne og almindelig daglig livsførelse
  • Administration af medicin og økonomi
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, indkøb og lignende

I aflastningsboligerne kan borgere, der ellers er hjemmeboende eller bor i egen lejlighed uden døgndækning, få ekstra støtte i f.eks. weekender og ferier. Aflastningsboligerne kan også fungere som akutplads ved f.eks. udskrivelse fra sygehus med efterfølgende afklaringsforløb. 

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Fynbohus

87 87 88 55
Nørregade 3, Vammen
8830 Tjele

Leder
Karen Østergaard

20 68 93 53

k3s@viborg.dk