You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Energipark Tjele - Viborg Go Green

Viborg Kommune har igangsat planlægningen for energipark, som skal levere vedvarende energi på grønne energikilder.

Projektet vil bidrage til at nå målene i kommunens klimaplan. Blandt andet til planens mål om elproduktionen på vedvarende energianlæg og placering af Power to X-anlæg, der sikrer et mere optimeret og sammenhængende energisystem.

Områderne anvendes i dag til landbrug og skovbrug.

Oversigtskort

Oversigtskort der viser de 3 delområder. Det blå område viser placering af produktionsanlæggene i delprojekt 1-5.

Delprojekter

Delprojekt 1 - Solcelleanlæg ved Kvorning
Delprojekt 2 - Vindmøller og solcelleanlæg øst for Tjele Langsø
Delprojekt 3 - Energiklynge ved Tjele Gods med solcelleanlæg, vindmøller, biogasanlæg og græsproteinanlæg.

Projektet og området

BioCirc Group ApS har ansøgt om at etablere en energipark til produktion af grøn energi.

Læs ansøgningen af 3. februar 2023 (pdf).

Projektet vil bidrage til at nå målene i kommunens klimaplan, blandt andet til kommunens mål om elproduktionen på vedvarende energianlæg og placering af Power to X-anlæg, der sikrer et mere optimeret og sammenhængende energisystem.

Områderne er i dag ubebygget dyrket jord, som anvendes til landbrug og skovbrug.

Solceller

Der etableres solceller inden for et samlet areal på ca. 700 hektar. Solcellerne etableres enten med faste stativer eller bevægelige paneler (trackere) og solpanelernes højde er maksimalt 4 m.

Vindmøller

Der opstilles 18 vindmøller med en totalhøjde på op til ca. 185 m. De placeres i to grupper med 3 vindmøller i område 2 øst for Tjele Langsø og 15 vindmøller i område 3 syd for Tjele Langsø.

De øvrige anlæg

Projektet indebærer planlægningen for en energiklynge med forskellige anlæg, der skal bidrage til det fulde cirkulære system. I første omgang planlægges der for et biogasanlæg og et græsproteinanlæg, som senere følges af et elektrolyseanlæg, et metanolanlæg samt et pyrolyseanlæg, der tilsammen skal udgøre energiklyngen.

Projektet omfatter delprojekter

 1. Biogasanlæg med tilhørende tryksterilisering til produktion af biogas
 2. Anlæg til produktion af brint (elektrolyse)
 3. Anlæg til produktion af e-metanol (katalyse)
 4. Anlæg til nyttiggørelse af digestat (pyrolyse)
 5. Græsproteinanlæg
 6. Solcelleanlæg til elproduktion
 7. Vindmøller til elproduktion
 8. Højspændingsstation.

Produktionsanlæggene i ovenstående pkt. 1-5 (vises på oversigtskortet som et blåt skraverede areal) placeres i delområde 3 og omfatter et areal på 60 hektar nord for gården på Vingevej 68, 8830 Tjele.

Biogasanlægget forventes at modtage op til 1,1 million tons om året og til et anlæg af den størrelse kan der forventes 85-90 lastbiler pr. døgn.

For de øvrige anlæg i energiklyngen anslås der i alt at bliver yderligere 20 lastbiltransporter pr. døgn.

En del af områderne, herunder energiklyngen, ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. I forbindelse med planlægningen skal der udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse.

Desuden ligger områderne i nærheden af følgende Natura 2000 områder:

 • fuglebeskyttelsesområde F16 (Tjele Langsø)
 • habitatområde H33 (Tjele Langsø og Vinge Møllebæk)
 • habitatområde H30 (bl.a. Skals Ådal)

Der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projekternes og planforslagenes virkninger på Natura 2000-områderne under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

BioCirc Group er bekendt med Planklagenævnets afgørelse fra 25. juni 2021 vedrørende et tidligere plangrundlag for vindmølleopsætning i området. Afgørelsen tilsidesatte dette plangrundlag og fokuserede navnlig på den mulige påvirkning af tajgasædgåsen.

BioCirc Group vil som led i sin projektudvikling have fokus på de forhold, hvor der tilbage i 2020/2021 ikke var tilvejebragt et fornødent grundlag ved vedtagelsen af det nu tilsidesatte plangrundlag.

Status for projektet

Idéfasen er afsluttet og der arbejdes videre med planforslagene for delprojekterne.

De indkomne idéer og forslag vil blive taget i betragtning i forbindelse med, at kommunen afgiver udtalelse om, hvad der skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporterne.

Høring i 8 uger

I forbindelse med hvert delprojekt afholder Viborg Kommune mindst 8 ugers offentlig høring om forslag til planer, miljørapporter og miljøkonsekvensrapporter, bygherres ansøgning, udkast til miljøgodkendelser og udkast til VVM-tilladelser.

Miljøtilsyn

I den efterfølgende drift har Viborg Kommune pligt til at føre miljøtilsyn, og vi kan til enhver tid stille krav om, at retningslinjer, lovkrav og vilkår skal overholdes.

Foreløbig tidsplan

Delprojekt 1 - ved Kvorning

 • Primo 2024: Vedtagelse af planforslag
 • Primo 2024: Offentlig høring
 • Medio 2024: Endelig vedtagelse

Delprojekt 2 - ved Tjele Langsø

 • Medio 2024: Vedtagelse af planforslag
 • Medio 2024: Offentlig høring
 • Primo 2025: Endelig vedtagelse

Delprojekt 3 - ved Tjele Gods

Planlægning igangsættes i oktober 2023.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer