You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter

Viborg Kommune er med i et meget stort EU-projekt, som skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.

Status og seneste nyt

Den 17. august 2023 blev der afholdt en Kompetenceudviklingsdag for rådgivere på LIFE IP Natureman-projektets Listeordning. Rådgiverne på denne ordning stammer fra mange forskellige rådgivningshuse og har deltaget i flere Kompetenceudviklingsdage igennem projektet.

Turen gik først til Gammelstruplejren ved Birkesø i Viborg Kommune. Her blev der kigget nærmere på en indhegning på 17 ha, der bliver sæsonafgræsset af en flok Galloway kvæg. Området er primært kommunalt og der er en del publikum, der færdes på stier indenfor indhegningen.

Herefter gik turen videre til Bredsgård Sø i Viborg kommune, hvor der blev kigget nærmere på et indhegnet areal på 22 ha, der sæsonafgræsses med Limousinekvæg. Området er privatejet og indgår i en fredning med det formål at bevare de geologiske og botaniske værdier, der er knyttet til området.
Rådgiverne fik til opgave at bedømme afgræsningen og tilstanden på arealet, hvorefter de selv skulle komme med et bud på den bedste græsningsstrategi for områderne.

Referat fra kompetenceudviklingsdag 17. august 2023(pdf)

Rådgivere på LIFE IP Natureman-projektets Listeordning ser efter planter i rigkæret i Gammelstruplejren ved Birkesø.

Danmark kan lære af Estland

Den 11. juni 2023 drog en gruppe naturmedarbejdere, fra det det danske projekt LIFE IP Natureman til Estland. I 3 dage skulle der udveksles erfaringer med estiske kollegaer om naturpleje, forvaltning og naturkvalitet.

Estland har store uforstyrrede og sammenhængende naturområder, hvor bl.a. naturtyper som rigkær og overdrev har meget bedre vilkår end i Danmark. Det giver os en fornemmelse af, hvad vi bør stræbe mod i Danmark på længere sigt, hvis vi vil sikre natur og artsdiversitet i fremtiden.

Rapport fra tur til Estland (pdf).

Biolog studerer planter gennem en lup.

Biolog studerer planter gennem en lup.

NINA – Norsk institut for naturforskning på besøg i Nørreådalen

25. april 2023 besøgte NINA - sammen med Institut for Ecoscience, med initiativtager Leonard Sandin, – Aarhus Universitet og NIRAS International Consulting, repræsenteret af Annette Baattrup-Pedersen, Morten Lauge Fejerskov og Dominik Zak Nørreådalen i Viborg Kommune.

Instituttet er meget interesseret i at udveksle erfaringer og danne nye netværk og kom forbi med forskere i natur og samfundsvidenskab med fokus på miljø og økologi.

Projektleder for LIFE IP Natureman i Viborg Kommune, Eva Christensen guidede rundt i ådalen og gav alle en fantastisk dag.

Med udgangspunkt i LIFE IP Naturemans rolle og muligheder, blev der fremvist realiseret vådområde: Velds Møllebæk, stisystemer under udarbejdelse, resultater af biomassehøst, Viborg Kommunes opkøb af areal til beskyttelse af biodiversitet for arterne Gul stenbræk og Blank seglmos. Kvorning Klimalavbundsprojekt der er under realisering og de muligheder det giver at være med i projekt MUFJO (multifunktionel jordfordeling). Jordfordeling er et redskab, der sammen med den udarbejdede Landskabsstrategi, kan hjælpe til at få ting til at lykkes.

Deltagernes kommentarer efter turen var umiddelbare og varme. Det kan varmt anbefales at besøge området. Der er virkelig gang i en spændende udvikling og det er givende at udveksle viden med nordiske kollegaer.

Norsk institut for naturforskning på besøg i Nørreådalen den 25. april 2023.

Fakta om projekt LIFE IP Natureman

 • Der er særlig fokus på rigkær, kildevæld og overdrev.
 • Projektet samarbejder med landmænd og jordejere om at skabe god økonomi i naturpleje.
 • Alle områderne er beliggende indenfor Natura 2000-områder:
  • N30 Lovns Bredning
  • Hjarbæk Fjord og Skals Ådal
  • N33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
  • 37 Rosborg Sø
  • N38 Bredsgård Sø
  • N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
 • Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.
 • Projektet er et integreret (IP) LIFE projekt, hvilket betyder, at der sikres sammenhæng mellem EU´s habitatdirektiv, vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling.
 • Mere end halvdelen af hele Danmarks kildevæld findes således indenfor projektområdet.
 • Viborg kommunes andel udgør ca. 35% af hele projektområdet.

Projektbeskrivelse

Projektperiode fra 2018 til marts 2026. Projektet skal sikre, at sjælden og truet lysåben natur i ådale ikke går tabt. Det gøres bl.a. ved at hjælpe med til at arealerne bliver græsset eller plejet.

Følg nyheder for hele projektet på LIFE IP Naturemans hjemmeside.

Helhedsplaner

I projektet arbejdes der med Helhedsplaner. Planerne skal afklare og beskrive hvilke muligheder, der er for forbedring af naturområderne, og hvad der kan opnås enighed om.

Som optakt til helhedsplanerne udarbejdes der visionsrapporter, der beskriver nuværende kendskab til området og efterfølgende et katalog om mulige indsatsområder

Komplementære projekter

LIFE IP Natureman støtter op om andre projekter. IP står for integrerede projekter, hvilket betyder, at LIFE kan bidrage til andre projekter, hvortil der ikke kan gives finansiering af anden vej. Fx kan LIFE IP Natureman gå ind og støtte op om en efterfølgende hegning i nyetablerede lavbundsområder.

13 parterne er med i projektet

 • 3 styrelser
 • 8 kommuner
 • Aage V. Jensens Fonde
 • 15. Juni Fonden

Finansiering

LIFE IP Natureman har en samlet projektsum på 130 mio. kr.

 • 78 mio.kr fra EU LIFE programmet
 • 11. mio. kr. fra Aage V. Jensens Naturfond og 15. juni Fonden.
 • Resten finansieres af partnerne i projektet.

Natura 2000-områder

Kort over de 17 delområder i Natura-2000 projektet

Delområder

For hvert delområde udarbejdes en visions- og en indsatsrapport, samlet kaldet helhedsplan. Disse delområder er beliggende i Viborg Kommune. Du finder planerne på hjemmesiden: life-natureman.dk

 • N30-4 - Simested S
 • N30-5 - Simested N
 • N30-6-1 - Lund bæk
 • N30-6-2 - Skravad bæk
 • N30-7 - Skals Å vest
 • N30-8 - Skals Å - Rødsø
 • N30-9 - Hærup Sø
 • N30-10 - Nørreå V
 • N30-11 - Nørreå midt - Helzen
 • N30-12 - Nørreå Ø - øst
 • N30-13 - Nørreå Velds Møllebæk
 • N30-17 - Sdr. Onsild Enge
 • N30-18 - Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
 • N33-1 - Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
 • N37-1 - Rosborg Sø
 • N38-1 - Bredsgård Sø
 • N39-1 - Jordbro