You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune er med i et meget stort EU-projekt, der skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland.

Viborg Kommune er med i EU-projekt: ”LIFE IP Natureman – Landmanden som naturforvalter”. Læs mere på projektets hjemmeside.

Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland. Projektet er et integreret (IP) LIFE projekt, hvilket betyder, at der sikres sammenhæng mellem EU´s habitatdirektiv, vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling.

Film

I foråret 2022 er der lavet en præsentationsvideo for LIFE IP Natureman projektet.

Se en film om LIFE IP Natureman projektet på life-natureman.dk (eksternt link)

Samarbejde med landmænd og lodsejere

Alle områderne er beliggende indenfor Natura 2000-områder.

Se mere om Natura 2000.

Projektet skal sikre, at sjælden og truet lysåben natur i ådale ikke går tabt, det gøres bl.a. ved at hjælpe med til at arealerne bliver græsset eller plejet. Der er særlig fokus på rigkær, kildevæld og overdrev. Projektet vil også samarbejde med landmænd og jordejere om at skabe god økonomi i naturpleje.

Kort over 16 delområder i Natura-2000 projektet

16 mindre delområder

De 5 Natura 2000-områder, der indgår i projektet fra Viborg Kommune, er inddelt i 16 mindre delområder

Se hele kortet i bedre opløsning. (jpg)

For hvert delområde udarbejdes en visions- og en indsatsrapport, samlet kaldet helhedsplan. Alle udarbejdede rapporter finder du i skemaet på denne side.

Visionsrapporter og indsatskataloger

For hvert delområde udarbejdes en visions- og en indsatsrapport, samlet kaldet helhedsplan.

Delområde

Navn

Link til visionsrapport

Link til indsatskatalog

N30-4

Simested S

Vision N30-4 (eksternt link)

Afventer

N30-5

Simested N

Vision N30-5 (eksternt link)

Afventer

N30-6-1

Lund bæk

Vision N30-6-1 (eksternt link)

Katalog N30-6 (eksternt link)

N30-6-2

Skravad bæk

Vision N30-6-2 (eksternt link)

Afventer

N30-7

Skals Å vest

Vision N30-7 (eksternt link)

Katalog N30-7 (eksternt link)

N30-8

Skals Å - Rødsø

Vision N30-8 (eksternt link)

Afventer

N30-9

Hærup Sø

Vision N30-9 (eksternt link)

Katalog N30-9 (eksternt link)

N30-10

Nørreå V

Vision N30-10 (eksternt link)

Katalog N30-10 (eksternt link) 

N30-11

Nørreå midt - Helzen

Vision N30-11 (eksternt link)

Katalog N30-11 (eksternt link)

N30-12

Nørreå Ø - øst

Vision N30-12 (eksternt link)

Katalog N30-12 (eksternt link)

N30-13

Nørreå Velds Møllebæk

Vision N30-13 (eksternt link)

Katalog N30-13 (eksternt link)

N30-17

Sdr. Onsild Enge

Vision N30-17 (eksternt link)

Katalog N30-17 (eksternt link)

N30-18

Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Vision N30-18 (eksternt link) 

Afventer

N33-1

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

Vision N33-1 (eksternt link)

Katalog N33-1 (eksternt link)

N37-1

Rosborg Sø

Vision N37-1 (eksternt link)

Afventer

N38-1

Bredsgård Sø

Vision N38-1 (eksternt link)

Katalog N38-1 (eksternt link)

N39-1

Jordbro

Vision N39-1 (eksternt link)

Afventer

Projektet foregår især på private arealer, indenfor de særligt udvalgte Natura 2000-områder.

Det er helt frivilligt, om man vil deltage.

Fakta er, at sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Men tit er det dyrt og besværligt, og derfor gror mange naturområder til.

Otte kommuner i det nord- og midtjyske og Naturstyrelsen skal arbejde sammen med landbruget om at få en bedre pleje og udnyttelse af naturarealer.

Ved målrettet pleje skal naturens kvalitet gøres bedre.

Projektområdet er udpeget, fordi der er stor forekomst af de sjældne naturtyper, rigkær, kildevæld og overdrev. Mere end halvdelen af hele Danmarks kildevæld findes således indenfor projektområdet. Viborg kommunes andel udgør ca. 35% af hele projektområdet.

I projektet arbejdes der med Helhedsplaner. Planerne skal afklare og beskrive hvilke muligheder, der er for forbedring af naturområderne, og hvad der kan opnås enighed om. Som optakt til helhedsplanerne udarbejdes der visionsrapporter, der beskriver nuværende kendskab til området.

LIFE IP-projektet tilbyder bidrag til konsulentbistand til udformning af ansøgninger.

Sammenbindingsordning:

I efteråret 2018 lancerede Miljøstyrelsen en ny tilskudsordning, der er målrettet til opkøb af driftsrettigheder for sårbare naturområder i og i tilknytning til Natura 2000-områder.

Formålet med ordningen er at sammenbinde og beskytte fem udvalgte habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev) mod randpåvirkning i Natura 2000-områder.

I Viborg Kommune blev der i 2019 givet tilskud til ca. 65 ha.

Tilskudsordningen fortsætter i 2020 og 2021 og finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Hegning af arealer:

Du kan søge tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder.

Formålet er at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som på nuværende tidspunkt ikke bliver afgræsset.

Kommuner og lodsejere kan søge tilskud til 'Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning frem til 2. februar 2021.

Komplementære projekter:

LIFE IP Natureman støtter op om andre projekter.

IP står for integrerede projekter, hvilket betyder, at LIFE kan bidrage til andre projekter, hvortil der ikke kan gives finansiering af anden vej.

Fx kan LIFE IP Natureman gå ind og støtte op om en efterfølgende hegning i nyetablerede lavbundsområder.

EU yder gennem LIFE IP støtte til at gennemføre forpligtelser Danmark har på miljø- og klimaområdet. Indsatser skal tænkes sammen med EU’s vandrammedirektiv og klimastrategi.

LIFE IP Natureman vil:

  • Arbejde på at skabe bedre rammer for pleje af naturen, til gavn for både landmænd, dyreholdere og naturen.
  • Forsøge at fremme bedre økonomi i naturpleje, så det bliver til en driftsgren.
  • Se på regler, der står i vejen og tilbyde uddannelse i naturpleje, samt oprette netværk for naturplejere.
  • Tilbyde tilskud til rådgivning til dyreholdere og lodsejere, der ønsker at undersøge muligheder i naturpleje.
  • Fremme ”branding” og markedsføring af produkter fra naturarealer.
  • Støtte op om vækst og udvikling i lokalområdet.

Projektet i Viborg er en del af et stort EU-projekt og løber fra 2018 til marts 2026.

Der er i alt 13 partnere i projektet omfattende 3 styrelser, 8 kommuner, Aage V. Jensens Fonde og 15. Juni Fonden - se herunder.

LIFE IP Natureman har en samlet projektsum på 130 mio. kr.

Projektet støttes med 78 mio.kr fra EU LIFE programmet og 11. mio. kr. fra Aage V. Jensens Naturfond og 15. juni Fonden.

Resten finansieres af partnerne i projektet.Logo

Kontakt

Eva Christensen

Tlf: 87 87 55 71