You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vildere parker og skove

Vi udvikler og omlægger plejen på 1.000 ha kommunale arealer.

Græsslåning ved Ulriksdal, Viborg

Drift af grønne arealer er ved at blive omlagt til gavn for bier og sommerfugle

Vi er i fuld gang med at omlægge driften af mange af vores grønne arealer. I efteråret blev græsset slået, opsamlet og kørt til Foulum Biogas-anlæg.

Den proces er til gavn for biodiversiteten; jorden bliver udpint og der kommer lys til jordbunden. Urter med mange forskellige blomster får bedre mulighed for at vokse frem i foråret.

Toppen af træet er sprængt væk

Mere lys og liv i skovbunden - træer bliver sprængt

Panseringeniørerne fra Skive har hjulpet os med at skabe bedre biodiversitet i Undallslund Skov ved at sprænge trækronen af 12 bøgetræer.

Sprængningen efterligner et lynnedslag. Når trækronen er væk, kommer der lys til bunden, så urter og nye træer kan spire. I stammen kan svampe, biller og fugle flytte ind. Kronerne får lov at blive liggende i skovbunden til gavn for smådyr.

Mange steder hvor vi kan hjælpe biodiversiteten

Vi arbejder på at omlægge vores pleje af alt det grønne, så biodiversiteten kan forbedres. 

Det gør vi i skovene

 • skaber flere skovarealer med biodiversitet som hoved-fokus
 • planter primært hjemmehørende arter, når der plantes nyt
 • arbejder for at lave flere arealer med skovgræsning
 • ”veteraniserer” træer – altså skaber mere dødt ved.

Det gør vi i parker og på grønne områder

 • ændrer hvornår og hvor tit vi slår udvalgte arealer
 • opsamler græsafklip - i 2021 blev der udpeget 27 ha. parkarealer, hvor der opsamles afklip
 • planter flere buske med hvide blomster - mange insekter er glade for det hvide
 • udlægger dødt ved og stenbunker
 • laver kvashegn
 • sår vilde blomster
 • sætter fuglekasser op.

Det gør vi på natur arealer

 • laver flere indhegnede arealer til afgræsning
 • bruger høslet med opsamling, så næring fjernes og der kommer lys til bunden
 • ser på muligheder for mere helårsgræsning
 • rydder tilgroede lysåbne arealer
 • genskaber vådområder på lavbundsjorde

Det gør vi i ved vej og byggemodningsgrunde

 • ændrer hvornår og hvor tit vi slår græs.

Det gør vi i vandløb

 • på udvalgte strækninger reducerer vi grødeskæring, udlægger grus, planter elletræer, genslynger og fjerner spærringer.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62