You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tidlig fastholdelse

Har du en medarbejder, som har brug for særlig hjælp til at forblive i job i forbindelse med sygdom eller nedslidning, er der en række tilbud, du kan benytte.

Figuren viser tre cirkler med hhv. den ansatte, jobcentret og arbejdsgiveren i hver. Cirklerne lapper ind over hinanden, og i centrum mellem alle tre cirkler er den fælles løsning.

Virksomhedsservice

Jobcenter Viborg har etableret teamet Virksomhedsservice, hvis formål er at hjælpe din virksomhed med at sætte fokus på sygefraværet og sikre en indsats overfor medarbejdere allerede inden, de bliver sygemeldt.

Fastholdelse kan f.eks. bestå af:

 • Rundbordssamtale med en fastholdelseskonsulent fra jobcenteret
 • Fastholdelsesplan
 • Ændret arbejdsforhold
 • Jobcenterets støttemuligheder

Ring til virksomhedskonsulenterne, hvis du vil vide mere om, hvordan I sammen kan forebygge sygefravær og fastholde virksomhedens medarbejdere. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Når en medarbejder bliver fuldt eller delvist sygemeldt fra sit arbejde, er arbejdsgiveren forpligtet til at holde en sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag.

Hvis medarbejderen er fuld eller delvis sygemeldt fra sit arbejde i over 8 uger, er Jobcenteret forpligtet til at lave opfølgning i sagen.

Fælles møder på arbejdspladsen

I Viborg Kommune har vi gode erfaringer med at holde fælles møder på arbejdspladsen med deltagelse af både borger og arbejdsgivere. Medarbejderen vil derfor blive tilbudt dette ved første kontakt.

Udgangspunktet for samtalen er at støtte medarbejderen i tilbagevenden til arbejdspladsen og lave en plan for det.

På mødet orienteres der kort om reglerne i lovgivningen, og om hvilke virksomhedsrettede tilbud, Jobcenter Viborg har mulighed for at støtte op omkring og hjælpe med Det kan f.eks. være:

 • Delvis raskmelding
 • §56-aftale, som giver ret til refusion fra første fraværsdag, hvis borger har en kronisk lidelse, som medfører mindst 10 fraværsdage om året
 • Støtte til individuelle hjælpemidler og ergoterapeutisk vejledning
 • Personlig assistance og mentor
 • Virksomhedspraktik
 • Vejledning  

Få mere info ved at læse fakta-arkene nederst på siden.

Når du som arbejdsgiver anmelder sygefravær for en medarbejder på virk.dk, har du mulighed for at tilvælge fast track. På skemaet står det som tidlig opfølgning.

Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder tidligt i forløbet en fornemmelse af, om sygefraværet forventes at vare over 8 uger. Arbejdsgiveren har derfor mulighed for at vælge fast track, hvilket betyder, at medarbejderen får tilbud om en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmeldelsen. Medarbejderen skal godkende dette.

Tidlig indsats = god effekt

Undersøgelser viser, at en tidlig indsats har en god effekt i forhold til at sænke langtidsfravær. Ved at vælge fast track vil den beskæftigelsesfaglige medarbejder fra Jobcenteret få sagen tidligere og hurtigere være med til at lave en plan for tilbagevenden til arbejdet.

Har du en medarbejder med individuelt behov for hjælpemidler eller en særlig arbejdspladsindretning, så har jobcentret mulighed for at yde støtte til hjælpemidler og mindre ændringer af arbejdspladsen, som f.eks.:

 • En særlig stol
 • Et løftebord, der hjælper ved løft
 • Eller noget helt tredje, der kan kompensere for den nedsatte arbejdsevne

Vejledning af ergoterapeuterne i Jobcenter Viborg

Jobcentret har også mulighed for at rekvirere en ergoterapeut, som kan medvirke til at fastholde borgere på arbejdspladsen.

Den ergoterapeutiske indsats kan indeholde:

 • Vejledning om individuel arbejdsteknik
 • Hjælpemidler
 • Arbejdsindretning
 • Arbejdsorganisering

Du kan få mere info på star.dk eller ved at se fakta-arkene nederst på siden.

 

En mentor er typisk en kollega, der hjælper en medarbejder med at komme i gang med arbejdet og på andre måder støtter medarbejderen på jobbet.

Mentoren kan også bruges til opgaver, der ligger udenfor arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats, som f.eks. støtte til at komme op om morgenen, møde på arbejdspladsen og kontakte almen praktiserende læge.

Jobcentret kan yde støtte til mentoren.

Har du en medarbejder, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at varetage jobbet, kan jobcentret yde personlig assistance til medarbejderen efter behov - dog max. 20 timer pr. uge ved en fuldtidsansat.

En delvis raskmelding/sygemelding er en midlertidig ordning, hvor din medarbejders helbredsmæssige problemer nødvendiggør en sygemelding eller behandling.

Arbejdstiden øges gradvist over en kortere periode frem til normal arbejdstid, og din medarbejder skal mindst have et fravær på 4 timer ugentlig.

Under den delvise raskmelding/sygemelding udbetales der sygedagpenge svarende til det timeantal, borgeren er sygemeldt. Ordningen forudsætter ikke, at borgeren har haft en forudgående fuld sygemelding.

Har du en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse med væsentlig forøget sygdomsrisiko og et skønnet fravær på minimum 10 dage om året, har du mulighed for at lave en §56-aftale.

Med en §56-aftale kan du modtage refusion fra 1. fraværsdag eller i forbindelse med sygdomsrelateret behandling, som din medarbejder måtte have.

Aftalen indgås 2 år ad gangen og gælder kun i forhold til den konkrete lidelse, som aftalen omfatter. Aftalen gælder også kun i forhold til det eksisterende ansættelsesforhold.

 

Download blanket dp211 - §56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager

Download blanket dp213 - selvstændig erhvervsdrivende

Kontakt

Hotline for virksomheder

87 87 42 42
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Øvrige mailadresser

Fastholdelse

fastholdelse@jobcenterviborg.dk

Rekruttering

rekruttering@jobcenterviborg.dk