You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Spildevand i det åbne land

Har du en ejendom i det åbne land, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, kan du læse om dit husspildevand her.

Til rensning af husspildevand fra ukloakerede ejendomme på landet benyttes typisk en bundfældningstank, som frasorterer slam. Det delvist rensede spildevand føres herfra videre til et privat renseanlæg. typisk et nedsivningsanlæg med sivedræn. Ovenfor findes henvisning til en side om ansøgningsskema for nye anlæg og om tømningsordning.

Generelt vil ændringer af afløbsforholdene medføre, at der skal indhentes en ny tilladelse til spildevandsanlægget, hvis det nuværende ikke lever op til gældende standard. De fleste ændringer sker ved væsentlige ombygninger eller ejerskifte. I I spildevandsplanens afsnit 14 kan du læse mere om, hvilke ændringer, der kan udløse krav til nyt anlæg.

Hvis et privat spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan kommunen også kræve nyt eller forbedret anlæg.

Det kun delvist rensede spildevand fra bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke eller flerkammertanke) indeholder så mange næringsstoffer, at udledningen påvirker naturen negativt.

Derfor skal overløb fra bundfældningstanke føres videre til at privat renseanlæg, så som nedsivningsanlæg, beplantet filteranlæg, minirenseanlæg eller lignende.

Ældre ejendomme kan dog godt have direkte udløb fra tanken til vandløb eller sø.

Hvis spildevandet ikke renses i et privat renseanlæg, kan organisk stof reducere iltindholdet i et vandløb så kraftigt, at der ikke er ilt nok til dyrene, og næringsstofferne kan medføre algeopblomstringer i søerne og i fjordene.

Nogle ejendomme i det åbne land bidrager til forurening af vandløb, søer og havet med deres udledning af spildevand.

På denne baggrund er enkelte ejendomme udpeget til krav om forbedret spildevandsrensning i Vandområdeplanerne.

Udpegningen forpligter kommunerne til at planlægge og via påbud kræve en forbedring af spildevandsrensningen på de ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor kravene til vandkvaliteten ikke er overholdt.

Hvis du har fået påbud om forbedret rensning, kan du læse mere om finansieringsmuligheder her.

Ejendomme, der ligger udenfor et kloakopland, som vist i spildevandsplanens kort, har i nogle tilfælde mulighed for at blive tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg.

Det kræver, at tilslutningen er teknisk mulig, og at der forinden kan opnås en tilslutningstilladelse hos kommunen.

En ansøgning om tilslutningstilladelse skal indeholde en beskrivelse, en forhåndsaccept fra Energi Viborg, en tegning af projektet, samt evt. en naboaccept, hvis projektet berører disse. 

Grundejeren skal selv sørge for udgifterne til tilslutningen. Efter tilslutningen betales vandafledningsbidrag i henhold til takstbladet, og ejendommen optages som privat spildevandskloakeret.

Takstblad (eksternt link til Energi Viborg Vand).

Kontakt

Johan Ottesen

Tlf: 87 87 56 12