You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Generel information om områdefornyelse

Her kan du finde mere information om områdefornyelser og realiseringsplaner

Områdefornyelser generelt

Områdefornyelse kan gennemføres i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er et krav, at områdefornyelsen skaber attraktive bosætningsvilkår i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer. Det vil være muligt at inddrage den omkringliggende natur og landskab i byudviklingen.

Når kommunen har truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse, skal kommunen udarbejde et byfornyelsesprogram for området. Byfornyelsesprogrammet skal udarbejdes i samarbejde med borgerne og de parter, der måtte blive berørt af beslutningen om områdefornyelse. Byfornyelsesprogrammet danner grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse.

Områdefornyelser i Viborg kommune

I Viborg Kommune har flere byer været igennem en områdefornyelse, mens andre er i fuld gang, men det er vidt forskelligt hvor langt man er i processen i de enkelte byer. Nedenfor er byerne opdelt efter om de er i den indledende fase, under udførelse eller er gennemført. Ved den indledende fase forstås at der via borgerinddragelse arbejdes med planlægning og programskrivning og alle de indledende handlinger inden selve udførelsen.  Med byer under udførelse menes de byer hvor der er gang i projektering eller udførelse af de enkelte delprojekter i programmet. 
Områdefornyelser der er gennemført og eller under udførelse er besluttet på grundlag af indsendte oplæg fra borgergrupper i pågældende byer. De ”yngste” områdefornyelser, som er i proces, er besluttet gennemført som en del af realiseringen af vedtagne lokale udviklingsplaner. 

Byer der er i den indledende fase med programskrivning

  • Ravnstrup

Byer hvor delprojekterne i forbindelse med områdefornyelsen er under projektering og udførelse

Byer, hvor der er gennemført en områdefornyelse