You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv frivillig

Gør en forskel for andre og for dit lokalsamfund igennem frivilligt arbejde. Du vil også selv få masser af gode indspark, som du kan tage med dig - både i privaten og på jobbet.

Mød ildsjælen Gustav

Her er Gustav - han har 23 børn... og er kun 15 år!

Mød ildsjælen Ismail

Her er Ismail - han bliver glad af at være frivillig!

Øget livsglæde, gode oplevelser og nye bekendtskaber er bare nogle af gevinsterne ved frivilligt arbejde. Og så kræver det ingen særlige forudsætninger - du kan bidrage med dine erfaringer og interesser.

Læs mere om de forskellige områder, hvor du kan være frivillig.

Som frivillig på børn- og ungeområdet kan du være den ekstra og nærværende voksne i børnehaven, skolen eller klubben, som bidrager til, at flere børn føler sig set og hørt. Den frivillige indsats understøtter de aktiviteter, som pædagoger og lærere sætter i gang.

Eksempel på opgaver

Det er op til den enkelte institution - sammen med den frivillige - at definere opgaven. Du kan fx:

 • Bidrage ind som tryg og rolig voksen, der støtter til læsning eller matematik.
 • Indgå som ekstra hænder i forbindelse med kreative fag (sløjd, billedkunst, håndværk og design mm.)
 • Være ekstra hænder til planlagte aktiviteter og ture ud af huset.
 • Og meget mere...

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen i den lokale klub, institution, SFO eller skole i dit område og foreslå et samarbejde. Du kan finde institutioner og skoler i dit lokalområde her:

Som frivillig på senior- og ældreområdet skaber du værdi for ældre medborgere gennem forskellige aktiviteter. Det giver både dig selv og borgeren livsglæde.

Eksempel på opgaver

 • Indgå i en aktivitetsgruppe (sang, musik, håndarbejde, højtlæsning, dans, bevægelse, fx Cykling uden alder, håndværk, kort og andre spil, studiegruppe, fisketure og meget andet.
 • Planlægge og afholde arrangementer eller aktiviteter ud fra eget ønske.
 • Være med til at skabe fællesskaber for ældre medborgere, fx omkring det gode måltid eller grupper i naturen.

Kontakt

Frivillighedskoordinator Anne-Grethe Nielsen
Tlf. 23 64 62 78 - agn@viborg.dk

Find mere info

Som frivillig på Sundhedsområdet skaber du værdi for borgere i forskellige sundhedstilbud. Det kan være borgere i forskellige aldre og med forskellige behov.

Eksempel på opgaver

 • Instruktør på køkkenskolen Fars Køkkenskole for fædre og børn.
 • Lær at tackle-instruktør i angst og depression, kroniske smerter eller hverdagen som pårørende.
 • Frivillig i en børneskov eller naturens rige, hvor du både kan være med til at planlægge og afvikle arrangementer.

Kontakt

Sundheds- og Forebyggelseskonsulent Dennis Krogsdal Laursen
Tlf. 93 59 80 59 - dekm@viborg.dk

Find mere info

Som frivillig på socialområdet kan du være med til at gøre en stor forskel i sårbare menneskers hverdag. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har lyst til at bidrage – uanset hvor meget og hvordan.

Socialområdet er opdelt i Handicap, Psykiatri og Udsatte, og består af en bred vifte af forskellige tilbud, herunder botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtte, kontaktsteder, kvindekrisecenter, forsorgscenter og rusmiddelcenter.

Eksempel på opgaver

Mulighederne er mange, og vi hører gerne fra dig i forhold til dét, du gerne vil byde ind med. Men det kunne fx være:

 • deltage i socialt samvær med borgerne,
 • udføre små praktiske opgaver
 • og meget andet.

Kontakt

Hvis du ønsker at blive frivillig på socialområdet, kan du kontakte lederen af det konkrete tilbud. Sammen kan I finde de opgaver, der bedst matcher dine ønsker og borgernes behov.

Du finder en oversigt over tilbuddene her:

På arbejdsmarkedsområdet kan vi bruge din frivillige hjælp på flere forskellige områder. Du kan f.eks. give en hånd til lektiecaféer og samtalegrupper på Sprogcenteret, støtte 15-29-årige på vejen til uddannelse og job eller hjælpe til ved sociale arrangementer på vores beskæftigelsestilbud.

Eksempel på opgaver

Sprogcenteret
Give lektiehjælp eller deltage i samtalegrupper i undervisningen.

Jobigen - Trepas
Hjælpe til ved sociale arrangementer for medarbejdere med begrænsning i arbejdsevnen.

Jobcenteret
Blive erhvervsmentor og hjælpe unge mellem 15-29 år, der har brug for en ekstra hånd for at komme videre mod job og uddannelse.

Kontaktpersoner

Sprogcenteret
André Jao Højer, leder
Tlf. 87 87 46 84 - ahoej@viborg.dk

Jobigen
Lone Barrett, leder
Tlf. 87 87 45 29 - l1m@viborg.dk

Jobcenter Viborg
Karin Nørgaard Sivebæk, virksomhedskoordinator
Tlf. 87 87 47 45 - k4n@jobcenterviborg.dk

Hvolris Jernalder

Som frivillig i Hvolris Jernalder kan du bl.a.:

 • Være praktisk hjælper ved arbejdsdage og arrangementer
 • Planlægge og afholde arrangementer som Ild i natten og Hvolris Oldtidsmarked
 • Vedligeholdelse af Skulpturlunden

Kontakt
Klara Kjeldsen, kasserer i Hvolris Venner
Tlf. 29 72 20 93 - hvolris@viborg.dk

Find mere info

Viborg Bibliotekerne

Som frivillig på Viborg Bibliotekerne kan du bl.a.:

 • Hjælpe til i forbindelse med arrangementer - både praktiske opgaver, kreative aktiviteter og diverse workshops
 • Være praktisk hjælp omkring Snapsting for Børn
 • Facilitere arrangementer for særlige brugergrupper, fx strikkecafeer, læsekredse, manga-klubber osv.

Kontakt
Rikke Kamedula Skovsbo, Viborg Bibliotekerne
Tlf. 20 63 08 41 - rks@viborg.dk

Find mere info

Frivillig på Viborg Bibliotekerne

Viborg Kunsthal

Som frivillig hos Viborg Kunsthal kan du bl.a.:

 • Praktiske værtsopgaver i forbindelse med Riddergade AIR
 • Uddele flyers i forbindelse md udstillinger
 • Være vært for vores residenter, som er på kunstnerophold
 • Hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer på kunsthallen.

Kontakt
viborgkunsthal@viborg.dk

Find mere info

Viborg Museum

Viborg Museums samlingsafdeling har tilknyttet et hold frivillige, der hjælper med registrering af nye genstande. Opgaverne består bl.a. af rengøring, fotografering og pakning af museumsgenstande.

Har du lyst til at være med på holdet, kan du kontakte Margit Petersen, map@viborg.dk

Viborg Lokalhistoriske Arkiv er en afdeling af museet. På arkivet kan du som frivillig, hjælpe med at lægge gamle fotos på internettet, registrere gamle papirer, samt hjælpe med at holde orden på læsesal og i magasin.

Har du lyst til at være frivillig hos Viborg Lokalhistoriske Arkiv, kan du kontakte Dan Ersted Møller, dem@viborg.dk

Besøg Viborg Museums hjemmeside

Som landsbypedeller yder i en væsentlig indsats for jeres Lokalområde. I hjælper til med mindre opgaver som renhold og vedligehold i lokalområdet, så jeres by ser indbydende ud.  

Landsbypedellerne er frivillige - ofte pensionister eller efterlønnere- som finder glæde i at gøre gavn i byen og samtidig nyder det sociale fællesskab, der automatisk opstår når man mødes om samme interesse og engagement for lokalområdet. 

Som lokale landsbypedeller yder i en væsentlig indsats som vores "øjne" i lokalområderne, da Park og Vej ikke har deres daglige gang i byerne.

De opgaver, der løses af landsbypedeller, må ikke overlappe med de opgaver, kommunen løser. Men må gerne være et supplement, der "løfter" helhedsbilledet og samtidig tilgodeser eventuelle planlagte tiltag i områderne.

Ordningen er opstået i et tæt samarbejde med Vibland - Viborg Landsbysammenslutning.

Eksempler på opgaver

 • Vaske eller oliere borde og bænke
 • Vaske skilte, skraldespande og gadeinventar for alger/snavs
 • Slå græs ved byskilte/indfaldsveje
 • Luge og renholde fortove/belægninger på udvalgte placeringer
 • Opmale tekst på mindesten
 • Opsamle affald i byen – hvor ingen andre gør det
 • Luge i bede som ikke driftes kommunalt
 • Holde opsyn med arealer og inventar og melde hærværk og lignende til kommunen

   

Kontaktperson   

Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling v/.
Kamilla Overgaard Kudsk, Projektleder områdefornyelse
Direkte tlf: 87 87 86 36
Mail: strategiogudvikling@viborg.dk
       

www.vibland.dk kan du se mere info om landsbypedeller, og hvad Vibland kan hjælpe med.  

Som frivillig gennem Viborg Volunteers hjælper du med afvikling af forskellige større events. Det kan fx være til Snapsting, Hærvejsløbet eller Generation Handball.

Eksempel på opgaver

 • Servering af mad og drikke samt oprydning
 • Opstilling, nedtagning og dekoration
 • Diverse administrative opgaver

Kontakt

Susanne Bendtsen
Tlf. 87 87 88 03 - sb9@viborg.dk

Find mere info

Den frivillige indsats bygger på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med det faste personale og andre frivillige. Du får mulighed for at yde en meningsfyldt indsats til gavn for andre mennesker, og du bruger dine evner og interesser til glæde for andre.

Hvad giver det mig at være frivillig?

 • Skaber livsglæde
 • Skaber nye bekendtskaber
 • Giver gode oplevelser
 • Er en udgiftsneutral hobby

Bevis for frivilligt arbejde

Alle der bidrager med frivilligt, ulønnet arbejde kan få et bevis, der dokumenterer den frivillige indsats.

Tavshedspligt og underretningspligt

De frivillige kan få kendskab til personfølsomme oplysninger, som man ikke må videregive uden samtykke.

I mange sammenhænge vil der være krav om, at den frivillige skriver under på, at man har tavshedspligt.

Forsikringsforhold

Hvis du som frivillig er tilknyttet fx Røde Kors, Ældresagen eller en lokal borger- eller ejerforening og yder en frivillig indsats, der knytter sig til kommunens opgaver, vil du ofte være forsikret gennem foreningen. Derfor er det en god idé at undersøge, om foreningen har tegnet forsikring for sine medlemmer, og om du er dækket af den. Hvis ikke, er du dækket af kommunens forsikring. Se folderen Forsikring for frivillige (pdf).

Børneattester og straffeattester

Lovgivningen kræver, at der indhentes en børneattest for alle – frivillige eller ansatte, der er beskæftiget med børn under 15 år. Der indhentes ikke straffeattest for frivillige, der udfører frivilligt arbejde for Viborg Kommune.

Kørsel

Viborg Kommune udbetaler ikke befordringsgodtgørelse eller andre former for godtgørelse til frivillige.

Ledige, efterlønsmodtagere, m.fl.

Borgere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde for frivillige foreninger, organisationer eller lign. uden fradrag i ydelser:

 • Modtager du dagpenge må du udføre frivilligt arbejde i op til 44 timer pr. måned.
 • Modtager du efterløn må du udføre frivilligt arbejde i op til 65 timer pr. måned.

Det frivillige, ulønnede arbejde omfatter ikke opgaver, som sædvanligvis udføres som almindeligt lønarbejde i kommunen eller foreningen.

A-kassen skal oplyses om arbejdets art og hvilken virksomhed / forening arbejdet udføres for og bekræfte at den frivillige kan udføre arbejdet uden fradrag.

Kontanthjælpsmodtagere, m.fl.

Der er ingen begrænsning for at udføre frivilligt arbejde, men det skal afstemmes i forhold til øvrige forpligtelser. Som kontanthjælpsmodtager skal man udnytte sit rådighedspotentiale med henblik på selvforsørgelse og kan derfor ikke være bundet af andre forpligtelser som fx frivilligt arbejde, medmindre det passer ind i øvrige indsatser. Du skal altid tale med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde eller frivillige aktiviteter. Personer der modtager fleksydelse eller ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden begrænsning. Men ikke direkte for en kommunal virksomhed.

3 fantastiske facts om frivillighed

 • Hvis du er engageret i frivilligt arbejde, har du dobbelt så stor chance for at have det godt mentalt.
 • Frivilligt arbejde skaber meningsfyldt indhold i hverdagen, giver øget livskvalitet og ny energi - både for den frivillige og for dem, som nyder godt af de frivilliges indsats.
 • Frivilligt arbejde giver adgang til nye sociale fællesskaber og netværk.

Kilder: Syddansk Universitet og Altinget.dk

Det giver livskvalitet at være frivillig. Hver gang jeg træder ind ad døren, føler jeg, at der er nogen, der har brug for mig. Det er dejligt!
– Frivillig i en børnehave

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig nyhedsbrevet her