You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og mad

I henhold til Servicelovens 91 skal kommunen godkende og indgå kontrakt med enhver kvalificeret leverandør, der opfylder de kvalitets- og priskrav til leverandører af praktisk hjælp, som kommunen har fastsat

Godkendelse af leverandører.

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven har Viborg Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør.

Leverandørerne kan blive godkendt indenfor 4 kategorier:

Praktisk hjælp omfattende følgende opgavetyper:

 • rengøring
 • tøjvask
 • indkøb

Hjælp til pleje omfattende følgende opgavetyper:

 • personlig pleje
 • nødkald

Hjælp til både pleje og praktisk hjælp omfattende alle ovennævnte opgavetyper.

Madservice.

NB: Hjemmesygeplejen i Viborg Kommune er ikke omfattet af frit valgordningen

Viborg Byråd beslutter serviceniveauet på ældreområdet samt timepriser for ydelserne.
Serviceniveauet er konkret beskrevet i Kvalitetsstandarder for områdets ydelseskategorier.

Ydelses beskrivelser :

 1. praktisk hjælp
  • rengøring
  • tøjvask
  • indkøb
  • madservice
 2. hjælp til pleje
  • personlig pleje
  • nødkald

Serviceniveauet på ældreområdet kan af Viborg Byråd besluttes ændret, hvorefter kvalitetsstandarderne vil blive rettet svarende hertil og de konkrete ydelser overfor de berørte borgere vil blive revisiteret.

Godkendelsesproceduren gælder også for leverandører, der er godkendt af anden kommune, idet Viborg Kommune vil sikre sig at leverandørerne kan leve op til Viborg Kommunes kvalitets- og priskrav for området.

Leverandørerne har mulighed for at fremsende en konkret, begrundet og veldokumenteret ansøgning til Viborg Kommune.
Visitation Sundhed og Omsorg godkender løbende eventuelle frit valgs leverandører

Ansøgningen skal være ledsaget af en udfyldt:

 • Socialministeriets Fritvalgsblanket og Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket
 • Samarbejdsaftale for fritvalgsleverandører og friplejehjem om krav til fortrolighed og sikkerhed
 • Serviceattest - max 6 mdr. gammel, (Anmodes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside)
 • Bevis for gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring min. kr. 2 mio pr. år på tingskade og min. kr. 10 mio pr. år på personskade.
 • Bankgaranti jvf. leverandørkontrakt.
 • Databehandleraftale – frit valg 2018.
 • Det nyeste årsregnskab.

Ansøgningen fremsendes til:
Viborg Kommune
Visitation Sundhed og Omsorg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Mrk."Anmodning om godkendelse – Frit Valg"

De private leverandørers anmodning om godkendelse skal være bindende mindst 3 måneder fra indlevering af ansøgning.

Mellem Viborg Kommune og de godkendte leverandører indgås en kontrakt frem til årets udgang med virkning fra det tidspunkt, hvor kontrakten er underskrevet af begge parter.

Leverandørerne kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte kontrakt.

Kommunens serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarderne, der beskriver ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp samt aktivitetsområdet.
Viborg Kommune anvender et ydelseskatalog i henhold til Fælles Sprog. Fælles sprog er bl.a. et redskab, som benyttes af kommunen til at beskrive borgernes funktionsniveau og dermed behov for hjælp.

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.